15 Οκτωβρίου 2021

Ουσίφο Πάτρικ – Η Εκκλησία ως φως του Θεού στη γη!

Παρασκευή – 15/10/2021

Περικοπή: Έξοδος 25:31-37

31 Και θα κάνεις μια λυχνία από καθαρό χρυσάφι· σφυρηλατημένη θα κάνεις τη λυχνία· ο κορμός της και τα κλαδιά της, οι λεκάνες της, οι κόμποι της, και τα άνθη της, θα είναι ένα σώμα μαζί της. 32 Και θα βγαίνουν έξι κλαδιά από τα πλάγιά της· τρία κλαδιά τής λυχνίας από το ένα πλάγιο, και τρία κλαδιά από το άλλο πλάγιο·
33 στο ένα κλαδί [θα είναι] τρεις λεκάνες αμυγδαλοειδείς, ένας κόμπος και ένα άνθος· και στο άλλο κλαδί τρεις λεκάνες αμυγδαλοειδείς, ένας κόμπος και ένα άνθος· έτσι [θα γίνει] στα έξι κλαδιά, εκείνα που βγαίνουν από τη λυχνία.
34 Και στη λυχνία [θα υπάρχουν] τέσσερις λεκάνες αμυγδαλοειδείς, οι κόμποι τους, και τα άνθη τους.
35 Και [θα είναι] ένας κόμπος κάτω από τα δύο κλαδιά, που βγαίνουν απ’ αυτή, και ένας κόμπος κάτω από τα δύο κλαδιά, που βγαίνουν απ’ αυτή, και ένας κόμπος κάτω από τα δύο κλαδιά, που βγαίνουν απ’ αυτή, στα έξι κλαδιά εκείνα που βγαίνουν από τη λυχνία.
36 Οι κόμποι τους,και τα κλαδιά τους, θα είναι ένα σώμα μαζί της· το σύνολό της θα είναι ένα σώμα σφυρηλατημένο από καθαρό χρυσάφι.
37 Και θα κάνεις τα λυχνάρια της επτά· και θα ανάβουν τα λυχνάρια της, για να φέγγουν μπροστά της.