20 Οκτωβρίου 2021

Περιάλης Αντώνης – Ας πλησιάζουμε με θάρρος, από νέο δρόμο! (Μάθημα 17ο)

Περιάλης Αντώνης – Ας πλησιάζουμε με θάρρος, από νέο δρόμο! (Μάθημα 17ο)

Τετάρτη – 20/10/2021

Περικοπή: Προς Εβραίους 10:15-25

15 Μάλιστα, μας δίνει τη μαρτυρία και το Πνεύμα το Άγιο· επειδή, αφού είπε πρωτύτερα:
16 «Αυτή [είναι] η διαθήκη που θα κάνω σ’ αυτούς ύστερα από τις ημέρες εκείνες, λέει ο Κύριος: Θα δώσω τούς νόμους μου στις καρδιές τους, και θα τους γράψω επάνω στις διάνοιές τους», [προσθέτει]:
17 «Και τις αμαρτίες τους και τις ανομίες τους δεν θα τις θυμάμαι πλέον».
18 Και όπου [υπάρχει] άφεση τούτων, δεν υπάρχει πλέον προσφορά για αμαρτία.
19 ΕΧΟΝΤΑΣ, λοιπόν, αδελφοί, [την] παρρησία να μπούμε μέσα στα άγια, διαμέσου τού αίματος του Ιησού,
20 μέσα από έναν νέο και ζωντανό δρόμο, τον οποίο καθιέρωσε σε μας διαμέσου τού καταπετάσματος, δηλαδή, της σάρκας του,
21 και [έχοντας] μεγάλον ιερέα για τον οίκο τού Θεού,
22 ας πλησιάζουμε με αληθινή καρδιά, με πληροφορία πίστης, έχοντας τις καρδιές μας καθαρισμένες από πονηρή συνείδηση,
23 και λουσμένοι το σώμα με καθαρό νερό, ας κρατάμε την ομολογία τής ελπίδας ασάλευτη· επειδή, είναι πιστός αυτός που υποσχέθηκε·
24 και ας φροντίζουμε ο ένας για τον άλλον, παρακινώντας σε αγάπη και καλά έργα·
25 μη αφήνοντας το να συνερχόμαστε μαζί, όπως είναι συνήθεια σε μερικούς, αλλά προτρέποντας ο ένας τον άλλον· και μάλιστα, τόσο περισσότερο, όσο βλέπετε να πλησιάζει η ημέρα.