1 Μαρτίου 2020

Περιάλης Αντώνης – Αββά, Πατέρα μου!

Περιάλης Αντώνης – Αββά, Πατέρα μου!

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 01/03/2020

Προς Ρωμαίους 8:14-16

14 Επειδή, όσοι διοικούνται από το Πνεύμα τού Θεού, αυτοί είναι γιοι τού Θεού.
15 Δεδομένου ότι, δεν λάβατε πνεύμα δουλείας, ώστε πάλι να φοβάστε, αλλά λάβατε πνεύμα υιοθεσίας, με το οποίο κράζουμε: Αββά, Πατέρα.
16 Το ίδιο το Πνεύμα δίνει μαρτυρία, μαζί με το πνεύμα μας, ότι είμαστε παιδιά τού Θεού.