14 Αυγούστου 2019

Περιάλης Αντώνης – Δίνοντας την έννοια, εξηγώντας το ανάγνωσμα! (Μάθημα 11ο)

Περιάλης Αντώνης – Δίνοντας την έννοια, εξηγώντας το ανάγνωσμα! (Μάθημα 11ο)

Τετάρτη 14/08/2019

Σειρά Μαθημάτων – Νεεμίας 8:1-13 (Μάθημα 11ο)

1 ΚΑΙ συγκεντρώθηκε ολόκληρος ο λαός, σαν ένας άνθρωπος, στην πλατεία που ήταν μπροστά στην πύλη των νερών· και είπαν στον Έσδρα, τον γραμματέα, να φέρει το βιβλίο τού νόμου τού Μωυσή, που ο Κύριος είχε προστάξει στον Ισραήλ.
2 Και την πρώτη ημέρα τού έβδομου μήνα ο Έσδρας, ο ιερέας, έφερε τον νόμο μπροστά στη σύναξη, και των ανδρών και των γυναικών και όλων εκείνων, που ακούγοντας μπορούσαν να καταλαβαίνουν.
3 Και διάβασε μέσα απ’ αυτόν, στην πλατεία, που ήταν μπροστά στην πύλη των νερών, από την αυγή μέχρι το μεσημέρι, μπροστά στους άνδρες και στις γυναίκες, και σ’ εκείνους που μπορούσαν να καταλαβαίνουν· και τα αυτιά όλου τού λαού [πρόσεχαν] στο βιβλίο τού νόμου.
4 Και ο Έσδρας, ο γραμματέας, στεκόταν επάνω σε ένα ξύλινο βήμα, που έφτιαξαν επίτηδες· και κοντά του στεκόταν ο Ματταθίας, και ο Σεμά, και ο Αναϊας, και ο Ουρίας, και ο Χελκίας, και ο Μαασίας, από τα δεξιά του· και από τα αριστερά του, ο Φεδαϊας, και ο Μισαήλ, και ο Μαλχίας, και ο Ασούμ, και ο Ασβαδανά, ο Ζαχαρίας, και ο Μεσουλλάμ.
5 Και ο Έσδρας άνοιξε το βιβλίο μπροστά σε όλο τον λαό· (επειδή, ήταν πιο πάνω από όλο τον λαό·) και όταν το άνοιξε, ολόκληρος ο λαός σηκώθηκε.
6 Και ο Έσδρας ευλόγησε τον Κύριο, τον μεγάλο Θεό. Και ολόκληρος ο λαός αποκρίθηκε: Αμήν, Αμήν, υψώνοντας τα χέρια τους· και αφού έσκυψαν, προσκύνησαν τον Κύριο με τα πρόσωπα στη γη.
7 Και ο Ιησούς, και ο Βανί, και ο Σερεβίας, ο Ιαμείν, ο Ακκούβ, ο Σαββεθαϊ, ο Ωδίας, ο Μαασίας, ο Κελιτά, ο Αζαρίας, ο Ιωζαβάδ, ο Ανάν, ο Φελαϊας, και οι Λευίτες, εξηγούσαν στον λαό τον νόμο· και ο λαός στεκόταν στον τόπο του.
8 Και διάβασαν μέσα από το βιβλίο τού νόμου τού Θεού ευδιάκριτα, και έδωσαν την έννοια, και εξήγησαν όσα διαβάζονταν.
9 Και ο Νεεμίας, (αυτός [είναι] ο Θιρσαθά), και ο Έσδρας, ο ιερέας ο γραμματέας, και οι Λευίτες, που εξηγούσαν στον λαό, είπαν σε ολόκληρο τον λαό: Αυτή η ημέρα είναι άγια στον Κύριο τον Θεό σας· μη πενθείτε ούτε να κλαίτε. Επειδή, ολόκληρος ο λαός έκλαιγε, καθώς άκουσε τα λόγια τού νόμου.
10 Και τους είπε: Πηγαίνετε, φάτε παχιά, και πιείτε γλυκά κρασιά, και στείλτε μερίδες και σ’ εκείνους που δεν έχουν [τίποτε] ετοιμασμένο· επειδή, η ημέρα αυτή [είναι] άγια στον Κύριό μας· και μη λυπάστε· επειδή, η χαρά τού Κυρίου είναι η δύναμή σας.
11 Και οι Λευίτες καθησύχασαν ολόκληρο τον λαό, λέγοντας: Ησυχάστε, επειδή η ημέρα αυτή [είναι] άγια, και μη λυπάστε.
12 Και ολόκληρος ο λαός αναχώρησε για να φάνε, και να πιουν, και να στείλουν μερίδες, και να κάνουν μεγάλη ευφροσύνη, επειδή ενόησαν τα λόγια που τους φανέρωσαν.
13 Και τη δεύτερη ημέρα, οι άρχοντες των πατριών ολόκληρου του λαού, οι ιερείς, και οι Λευίτες, συγκεντρώθηκαν στον Έσδρα, τον γραμματέα, για να διδαχθούν τα λόγια τού νόμου.