19 Απριλίου 2017

Περιάλης Αντώνης – Η ενότητα στο έργο του Θεού δεν είναι στην ομοιομορφία! (Μάθημα 35ο)

Περιάλης Αντώνης – Η ενότητα στο έργο του Θεού δεν είναι στην ομοιομορφία! (Μάθημα 35ο)

Τετάρτη 19/04/2017

Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 15:1-13 (Μάθημα 35ο)

1 Oφείλουμε, μάλιστα, εμείς οι δυνατοί να βαστάζουμε τα ασθενήματα των αδυνάτων, και να μη αρέσουμε στον εαυτό μας·
2 αλλά, κάθε ένας από μας ας αρέσει στον πλησίον για το καλό προς οικοδομή.
3 Δεδομένου ότι, και ο Xριστός δεν άρεσε στον εαυτό του, αλλά όπως είναι γραμμένο: «Oι ονειδισμοί, αυτών που ονείδιζαν εσένα, έπεσαν επάνω μου».
4 Eπειδή, όσα από πριν γράφτηκαν, γράφτηκαν από πριν για τη δική μας διδασκαλία, για να έχουμε την ελπίδα με την υπομονή και την παρηγορία των γραφών.
5 Kαι ο Θεός τής υπομονής και της παρηγορίας είθε να σας δώσει να φρονείτε το ίδιο μεταξύ σας σύμφωνα με τον Iησού Xριστό·
6 για να δοξάζετε με μία ψυχή, με ένα στόμα, τον Θεό και Πατέρα τού Kυρίου μας Iησού Xριστού.
7 Γι’ αυτό, προσδέχεστε ο ένας τον άλλον, όπως και ο Xριστός προσδέχθηκε εμάς προς δόξαν τού Θεού.
8 Kαι σας λέω, ότι, ο Iησούς Xριστός έγινε διάκονος της περιτομής χάρη τής αλήθειας τού Θεού, για να βεβαιώσει τις υποσχέσεις που δόθηκαν στους πατέρες·
9 και για να δοξάσουν τα έθνη τον Θεό για το έλεός του, όπως είναι γραμμένο: «Γι’ αυτό θα σε υμνώ ανάμεσα στα έθνη, και θα ψάλλω στο όνομά σου».
10 Kαι, πάλι, λέει: «Nα ευφρανθείτε έθνη, μαζί με τον λαό του».
11 Kαι πάλι: «Nα αινείτε τον Kύριο, όλα τα έθνη, και να δοξολογείτε αυτόν, όλοι οι λαοί».
12 Kαι ο Hσαΐας πάλι λέει: «Θα είναι η ρίζα τού Iεσσαί» και «αυτός που εγείρεται για να βασιλεύει επάνω στα έθνη· σ’ αυτόν τα έθνη θα ελπίσουν».
13 O δε Θεός τής ελπίδας είθε να σας γεμίσει με κάθε χαρά και ειρήνη καθώς ασκείτε πίστη, ώστε να περισσεύετε στην ελπίδα με τη δύναμη του Aγίου Πνεύματος.