26 Φεβρουαρίου 2020

Περιάλης Αντώνης – Ιησούς Χριστός, ο Πρωτότοκος! (Μάθημα 4ο)

Περιάλης Αντώνης – Ιησούς Χριστός, ο Πρωτότοκος! (Μάθημα 4ο)

Τετάρτη 26/02/2020

Σειρά Μαθημάτων – Προς Κολοσσαείς 1:15-20 (Μάθημα 4ο)

15 ο οποίος είναι εικόνα τού αόρατου Θεού, πρωτότοκος κάθε κτίσης·
16 επειδή, διαμέσου αυτού κτίστηκαν τα πάντα, αυτά που είναι μέσα στους ουρανούς κι αυτά που είναι επάνω στη γη, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι είτε κυριότητες είτε αρχές είτε εξουσίες, τα πάντα κτίστηκαν διαμέσου αυτού και γι’ αυτόν·
17 κι αυτός είναι πριν από όλα, και όλα συντηρούνται διαμέσου αυτού·
18 κι αυτός είναι η κεφαλή τού σώματος, της εκκλησίας· ο οποίος είναι αρχή, πρωτότοκος από τους νεκρούς, για να γίνει αυτός πρωτεύων σε όλα.
19 Επειδή, ο Πατέρας ευδόκησε μέσα σ’ αυτόν να κατοικήσει ολόκληρο το πλήρωμα,
20 και διαμέσου αυτού, να συμφιλιώσει τα πάντα με τον εαυτό του, αφού ειρηνοποίησε διαμέσου τού αίματος του σταυρού του, διαμέσου αυτού, είτε αυτά που είναι επάνω στη γη είτε αυτά που είναι μέσα στους ουρανούς.