23 Οκτωβρίου 2022

Περιάλης Αντώνης – Ισάγγελοι, γιοι του Θεού και της ανάστασης!

Περιάλης Αντώνης – Ισάγγελοι, γιοι του Θεού και της ανάστασης!

Κυριακή 23/10/2022

27 Και μερικοί από τους Σαδδουκαίους, οι οποίοι αρνούνται ότι υπάρχει ανάσταση, καθώς πλησίασαν, τον ρώτησαν,
28 λέγοντας: Δάσκαλε, ο Μωυσής έγραψε σε μας: Αν πεθάνει ο αδελφός κάποιου που έχει γυναίκα, κι αυτός πεθάνει άτεκνος, ο αδελφός του να πάρει τη γυναίκα, και να αναστήσει απογόνους στον αδελφό του.
29 Υπήρχαν, λοιπόν, επτά αδελφοί· και ο πρώτος παίρνοντας μια γυναίκα, πέθανε άτεκνος.
30 Και ο δεύτερος πήρε τη γυναίκα, κι αυτός πέθανε άτεκνος.
31 Και την πήρε ο τρίτος· το ίδιο μάλιστα και οι επτά· και δεν άφησαν παιδιά, και πέθαναν.
32 Και ύστερα από όλους πέθανε και η γυναίκα.
33 Κατά την ανάσταση, λοιπόν, σε ποιον απ’ αυτούς γίνεται γυναίκα; Επειδή, την είχαν πάρει [και] οι επτά.
34 Και ο Ιησούς, απαντώντας, είπε σ’ αυτούς: Οι γιοι τούτου τού αιώνα νυμφεύουν και νυμφεύονται·
35 ενώ αυτοί που καταξιώθηκαν να απολαύσουν εκείνον τον αιώνα, και την ανάσταση από τους νεκρούς, ούτε νυμφεύουν ούτε νυμφεύονται·
36 επειδή, ούτε να πεθάνουν πλέον μπορούν· δεδομένου ότι, είναι ισάγγελοι· και είναι γιοι τού Θεού, επειδή είναι γιοι τής ανάστασης.
37 Το ότι, όμως, ανασταίνονται οι νεκροί, το φανέρωσε και ο Μωυσής στο [περιστατικό] τής βάτου, όταν λέει Κύριο τον Θεό τού Αβραάμ και τον Θεό τού Ισαάκ και τον Θεό τού Ιακώβ.
38 Και ο Θεός δεν είναι [των] νεκρών, αλλά [των] ζωντανών· επειδή, όλοι σ’ αυτόν ζουν.
39 Και μερικοί από τους γραμματείς αποκρινόμενοι είπαν: Δάσκαλε, καλά είπες.
40 Και δεν τολμούσαν πλέον να τον ρωτήσουν τίποτε.