1 Ιουνίου 2022

Περιάλης Αντώνης – Κυρίες και Κύριοι εν Χριστώ! (Μάθημα 8ο)

Περιάλης Αντώνης – Κυρίες και Κύριοι εν Χριστώ! (Μάθημα 8ο)

Τετάρτη – 01/06/2022

Σειρά Μαθημάτων: Επιστολή Πέτρου Α’ 3 : 1-7

1 Παρόμοια, οι γυναίκες, υποτάσσεστε στους άνδρες σας, ώστε, και αν κάποιοι απειθούν στον λόγο, να κερδηθούν χωρίς τον λόγο, διαμέσου τής διαγωγής των γυναικών,
2 αφού δουν την καθαρή, με σεβασμό διαγωγή σας.
3 Των οποίων ο στολισμός ας είναι όχι ο εξωτερικός, αυτός με το πλέξιμο των τριχών και της περίθεσης των χρυσών [αντικειμένων] ή της ένδυσης των ιματίων,
4 αλλά ο κρυφός άνθρωπος της καρδιάς, [κοσμημένος] με την αφθαρσία τού πράου και ησύχιου πνεύματος, το οποίο μπροστά στον Θεό είναι πολύτιμο.
5 Επειδή, έτσι και άλλοτε οι άγιες γυναίκες, αυτές που έλπιζαν στον Θεό, στόλιζαν τον εαυτό τους, καθώς υποτάσσονταν στους άνδρες τους.
6 Όπως η Σάρρα υπάκουσε στον Αβραάμ, αποκαλώντας αυτόν κύριο· από την οποία εσείς γίνατε παιδιά, οι οποίες αγαθοποιούσαν και δεν φοβόνταν κανέναν εκφοβισμό.
7 Οι άνδρες, παρόμοια, συνοικείτε [με τις γυναίκες σας] με φρόνηση, αποδίδοντας τιμή στο γυναικείο [γένος] ως σε ασθενέστερο σκεύος, και ως σε συγκληρονόμους τής χάρης τής ζωής, για να μη εμποδίζονται οι προσευχές σας.