16 Οκτωβρίου 2019

Περιάλης Αντώνης – Μικτοί γάμοι και κίνδυνοι! (Μάθημα 18ο)

Περιάλης Αντώνης – Μικτοί γάμοι και κίνδυνοι! (Μάθημα 18ο)

Τετάρτη 16/10/2019

Σειρά Μαθημάτων – 13:23-31 (Μάθημα 18ο)

23 Ακόμα, κατά τις ημέρες εκείνες είδα τους Ιουδαίους, εκείνους που πήραν γυναίκες από την Άζωτο, Αμμωνίτισσες, και Μωαβίτισσες·
24 και τα παιδιά τους να μισομιλούν τη γλώσσα τής Αζώτου, και να μη ξέρουν να μιλήσουν την Ιουδαϊκή γλώσσα, αλλά μιλούσαν σύμφωνα με τη γλώσσα διάφορων λαών.
25 Και τους επέπληξα, και τους καταράστηκα, και ράβδισα μερικούς απ’ αυτούς, και τους μάδησα τις τρίχες, και τους όρκισα στον Θεό, λέγοντας: Δεν θα δώσετε τις θυγατέρες σας στους γιους τους, και δεν θα πάρετε από τις θυγατέρες τους στους γιους σας ή στον εαυτό σας·
26 έτσι δεν αμάρτησε ο Σολομώντας, ο βασιλιάς τού Ισραήλ; Αν και ανάμεσα σε πολλά έθνη δεν υπήρξε βασιλιάς όμοιός του, που ήταν αγαπητός από τον Θεό του, και ο Θεός τον έκανε βασιλιά σε ολόκληρο τον Ισραήλ· αλλ’ όμως, οι ξένες γυναίκες έκαναν κι αυτόν να αμαρτήσει·
27 θα συγκατανεύσουμε, λοιπόν, σε σας, να κάνετε όλο αυτό το μεγάλο κακό, να γίνεστε παραβάτες, ενάντια στον Θεό μας παίρνοντας ξένες γυναίκες;
28 Και ένας από τους γιους τού Ιωαδά, γιου τού Ελιασείβ, του μεγάλου ιερέα, [ήταν] γαμπρός τού Σαναβαλλάτ τού Ορωνίτη· γι’ αυτό τον έδιωξα από μπροστά μου.
29 Θυμήσου αυτούς, Θεέ μου, επειδή, βεβήλωσαν την ιερατεία, και τη διαθήκη τής ιερατείας, και των Λευιτών.
30 Και τους καθάρισα από όλους τους ξένους, και διόρισα για υπηρεσίες από τους ιερείς, και από τους Λευίτες, κάθε έναν στα έργα του·
31 και για την προσφορά των ξύλων, σε ορισμένους καιρούς, και για τις απαρχές.Θυμήσου με, Θεέ μου, για αγαθό.