18 Νοεμβρίου 2020

Περιάλης Αντώνης – Ο Θεός φανερώθηκε με σάρκα! (Μάθημα 6ο)

Περιάλης Αντώνης – Ο Θεός φανερώθηκε με σάρκα! (Μάθημα 6ο)

Τετάρτη 18/11/2020

Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον Α’  3:8-16 (Μάθημα 6ο)

8 Το ίδιο οι διάκονοι, πρέπει να είναι σεμνοί, όχι δίγλωσσοι, όχι δοσμένοι σε πολύ κρασί, όχι αισχροκερδείς,
9 έχοντας το μυστήριο της πίστης μέσα σε καθαρή συνείδηση·
10 κι αυτοί, μάλιστα, πρώτα ας δοκιμάζονται, έπειτα ας γίνονται διάκονοι, αν είναι άμεμπτοι.
11 Οι γυναίκες το ίδιο, να είναι σεμνές, όχι κατάλαλες, εγκρατείς, πιστές σε όλα·
12 οι διάκονοι ας είναι άνδρες μιας γυναίκας, κυβερνώντας καλά τα παιδιά τους και το σπίτι τους.
13 Επειδή, αυτοί που διακόνησαν καλά, αποκτούν για τον εαυτό τους καλόν βαθμό, και μεγάλη παρρησία στην πίστη, την πίστη στον Ιησού Χριστό.
14 Σου τα γράφω αυτά, ελπίζοντας νάρθω σε σένα γρηγορότερα·
15 αλλά, αν καθυστερήσω, για να ξέρεις πώς πρέπει να πολιτεύεσαι στον οίκο τού Θεού, που είναι η εκκλησία τού ζωντανού Θεού, στύλος και στερέωμα της αλήθειας.
16 Και αναντίρρητα, το μυστήριο της ευσέβειας είναι μεγάλο· ο Θεός φανερώθηκε με σάρκα, δικαιώθηκε με Πνεύμα, φάνηκε σε αγγέλους, κηρύχθηκε στα έθνη, έγινε αποδεκτός με πίστη στον κόσμο, αναλήφθηκε με δόξα.