10 Απριλίου 2019

Περιάλης Αντώνης – Όποιος αγαπάει τη γυναίκα του…! (Μάθημα 14ο)

Περιάλης Αντώνης –  Όποιος αγαπάει τη γυναίκα του…! (Μάθημα 14ο)

Τετάρτη – 10/04/2019

Σειρά Μαθημάτων – Προς Εφεσίους 5:22-33 (Μάθημα 14ο)

22 Oι γυναίκες, να υποτάσσεστε στους άνδρες σας, όπως στον Kύριο· 23επειδή,ο άνδρας είναι η κεφαλή τής γυναίκας, όπως και ο Xριστός είναι η κεφαλή τής εκκλησίας, και αυτός είναι ο σωτήρας τού σώματος.
24 Aλλά, καθώς η εκκλησία υποτάσσεται στον Xριστό, έτσι και οι γυναίκες να υποτάσσονται στους άνδρες τους, σε όλα.
25 Oι άνδρες, να αγαπάτε τις γυναίκες σας, όπως και ο Xριστός αγάπησε την εκκλησία, και παρέδωσε τον εαυτό του για χάρη της,
26 για να την αγιάσει, αφού την καθάρισε με το λουτρό τού νερού διαμέσου τού λόγου·
27 για να την παραστήσει στον εαυτό του εκκλησία ένδοξη, χωρίς να έχει κάποια κηλίδα ή ρυτίδα ή κάτι παρόμοιο μ’ αυτά, αλλά για να είναι αγία και χωρίς ψεγάδι.
28 Έτσι χρωστούν οι άνδρες να αγαπούν τις δικές τους γυναίκες, σαν τα δικά τους σώματα. Όποιος αγαπάει τη δική του γυναίκα, αγαπάει τον εαυτό του·
29 επειδή, κανένας δεν μίσησε ποτέ τη δική του σάρκα, αλλά την εκτρέφει και την περιθάλπει, όπως και ο Kύριος την εκκλησία.
30 Δεδομένου ότι, είμαστε μέλη τού σώματός του, από τη σάρκα του, και από τα κόκαλά του.
31 «Γι’ αυτό, ο άνθρωπος θα αφήσει τον πατέρα του και τη μητέρα, και θα προσκολληθεί στη γυναίκα του, και θα είναι οι δύο σε μία σάρκα».
32 Tούτο το μυστήριο είναι μεγάλο· εγώ δε το λέω αυτό σε σχâση με τον Xριστό και με την εκκλησία.
33 Όμως, και εσείς, κάθε ένας ξεχωριστά, έτσι ας αγαπάει τη δική του γυναίκα, σαν τον εαυτό του· η δε γυναίκα, να σέβεται τον άνδρα.