11 Οκτωβρίου 2017

Περιάλης Αντώνης – Το σκάνδαλο του σταυρού! (Μάθημα 13ο)

Περιάλης Αντώνης – Το σκάνδαλο του σταυρού! (Μάθημα 13ο)

Τετάρτη 11/10/2017

Σειρά Μαθημάτων – Προς Γαλάτας 6:11-18 (Μάθημα 13ο)

11 Δέστε μέ πόσο μεγάλα γράμματα σάς έγραψα με το δικό μου το χέρι.
12 Όσοι θέλουν να αρέσουν σύμφωνα με τη σάρκα, αυτοί σας αναγκάζουν να κάνετε την περιτομή, μονάχα για να μη καταδιώκονται εξαιτίας τού σταυρού τού Χριστού.
13 Επειδή, ούτε αυτοί που κάνουν την περιτομή τηρούν τον νόμο· αλλά, θέλουν να κάνετε εσείς την περιτομή, για να έχουν καύχηση στη σάρκα σας.
14 Σε μένα, όμως, μη γένοιτο να καυχώμαι, παρά μονάχα στον σταυρό τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, διαμέσου τού οποίου ο κόσμος σταυρώθηκε ως προς εμένα και εγώ ως προς τον κόσμο.
15 Επειδή, στον Ιησού Χριστό ούτε η περιτομή έχει κάποια ισχύ ούτε η ακροβυστία, αλλά η καινούργια κτίση.
16 Και όσοι περπατήσουν σύμφωνα με τούτο τον κανόνα, ειρήνη επάνω σ’ αυτούς και έλεος, κι επάνω στον Ισραήλ τού Θεού.
17 Στο εξής, κανένας ας μη μου δίνει ενόχληση· επειδή, εγώ βαστάζω στο σώμα μου τα στίγματα του Κυρίου Ιησού.
18 Η χάρη τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού είθε να είναι μαζί με το πνεύμα σας, αδελφοί. Αμήν.