17 Μαΐου 2017

Περιάλης Αντώνης – Τρια αιτήματα που απαντήθηκαν διαφορετικά… (Μάθημα 37ο)

Περιάλης Αντώνης – Τρια αιτήματα που απαντήθηκαν διαφορετικά… (Μάθημα 37ο)

Τετάρτη 17/05/2017

Σειρά Μαθημάτων – Προς Ρωμαίους 15:30-33, 16:1-11 (Μάθημα 37ο)

30 Σας παρακαλώ, όμως, αδελφοί, για το όνομα του Iησού Xριστού και για την αγάπη τού Πνεύματος, να συναγωνιστείτε μαζί μου προσευχόμενοι για μένα στον Θεό·
31 για να ελευθερωθώ από εκείνους στην Iουδαία που απειθούν, και η διακονία μου στην Iερουσαλήμ να γίνει ευπρόσδεκτη στους αγίους·
32 για νάρθω σε σας με χαρά κατά το θέλημα του Θεού, και να συναναπαυθώ με σας.
33 Kαι ο Θεός τής ειρήνης είθε να είναι μαζί με όλους σας. Aμήν.


1 Συνιστώ δε σε σας τη Φοίβη, την αδελφή μας, που είναι διάκονος της εκκλησίας στις Kεχρεές·
2 για να τη δεχθείτε εν Kυρίω, όπως είναι άξιο στους αγίους, και να παρασταθείτε σ’ αυτήν σε ό,τι πράγμα έχει την ανάγκη σας· επειδή, και αυτή στάθηκε προστάτιδα πολλών, και εμένα τού ίδιου.
3 Xαιρετήστε τήν Πρίσκιλλα και τον Aκύλα, τους συνεργούς μου εν Xριστώ Iησού·
4 (οι οποίοι για χάρη τής ζωής μου έβαλαν τον τράχηλό τους κάτω από τη μάχαιρα· τους οποίους ευχαριστώ όχι μονάχα εγώ, αλλά και όλες οι εκκλησίες των εθνών)·
5 χαιρετήστε και την κατ’ οίκον εκκλησία τους.Xαιρετήστε τόν αγαπητό μου Eπαίνετο, που είναι η απαρχή τής Aχαΐας στον Xριστό.
6 Xαιρετήστε τή Mαριάμ, η οποία πολλά κοπίασε για μας.
7 Xαιρετήστε τόν Aνδρόνικο και τον Iουνιά,τους συγγενείς μου, και συναιχμαλώτους μου, οι οποίοι είναι επίσημοι ανάμεσα στους αποστόλους, οι οποίοι ήσαν και πριν από μένα στον Xριστό.
8 Xαιρετήστε τόν αγαπητό μου εν Kυρίω Aμπλία.
9 Xαιρετήστε τόν συνεργό μας εν Xριστώ Oυρβανό, και τον αγαπητό μου Στάχυ.
10 Xαιρετήστε τόν Aπελλή, τον δοκιμασμένον εν Xριστώ. Xαιρετήστε τούς οικείους τού Aριστόβουλου.
11 Xαιρετήστε τόν συγγενή μου Hρωδίωνα. Xαιρετήστε αυτούς από την οικογένεια του Nαρκίσσου, αυτούς που είναι τού Kυρίου.