14 Μαΐου 2023

Βούλγαρης Σπύρος – Εξουσία πιστού. Η δύναμη του Θεού στα χέρια του ανθρώπου!

Βούλγαρης Σπύρος – Εξουσία πιστού. Η δύναμη του Θεού στα χέρια του ανθρώπου!

Κυριακή 14/05/2023

19 Ιδού, δίδω εις εσάς την εξουσίαν του να πατήτε επάνω όφεων και σκορπίων και επί πάσαν την δύναμιν του εχθρού, και ουδέν θέλει σας βλάψει.