19 Απριλίου 2023

Βραχνός Τίτος – Οι καθημερινές επιδιώξεις μας!

Βραχνός Τίτος – Οι καθημερινές επιδιώξεις μας!

Τετάρτη 19/04/2023

11 Συ όμως, ω άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε· ζήτει δε δικαιοσύνην, ευσέβειαν, πίστιν, αγάπην, υπομονήν, πραότητα.
12 Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως· κράτει την αιώνιον ζωήν, εις την οποίαν και προσεκλήθης και ώμολόγησας την καλήν ομολογίαν ενώπιον πολλών μαρτύρων.