Μανουράς Μενέλαος – Ποία ψήφος ευαρεστεί τον Θεό;
Sermons

Μανουράς Μενέλαος – Ποία ψήφος ευαρεστεί τον Θεό;

Παρασκευή 02/06/2023 21 Και εξελθών εκείθεν ο Ιησούς ανεχώρησεν εις τα μέρη Τύρου και Σιδώνος. 22 Και ιδού, γυνή Χαναναία, εξελθούσα από των ορίων εκείνων, εκραύγασε προς αυτόν λέγουσα· Ελέησόν με, Κύριε, υιέ του Δαβίδ· η θυγάτηρ μου κακώς δαιμονίζεται. 23 Ο δε δεν απεκρίθη προς αυτήν λόγον. Και προσελθόντες οι μαθηταί αυτού, παρεκάλουν αυτόν,...

Περιάλης Αντώνης – Ελευθέρωσε τον λαό μου, να με λατρεύσει!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ελευθέρωσε τον λαό μου, να με λατρεύσει!

Τετάρτη 31/05/2023 1 Και είπε Κύριος προς τον Μωϋσήν, Ύπαγε προς τον Φαραώ και ειπέ προς αυτόν, Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των Εβραίων. Εξαπόστειλον τον λαόν μου, διά να με λατρεύση· 2 διότι, εάν δεν θέλης να εξαποστείλης και εάν έτι κρατής αυτούς, 3 ιδού, η χειρ του Κυρίου θέλει είσθαι επί τα κτήνη...

Περιάλης Αντώνης – Τιμή και αδελφική φροντίδα…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Τιμή και αδελφική φροντίδα…

Κυριακή 28/05/2023 12 Σας παρακαλούμεν δε, αδελφοί, να γνωρίζητε τους όσοι κοπιάζουσι μεταξύ σας και είναι προεστώτές σας εν Κυρίω και σας νουθετούσι, 13 και να τιμάτε αυτούς εν αγάπη υπερεκπερισσού διά το έργον αυτών. Ειρηνεύετε μεταξύ σας. 14 Σας παρακαλούμεν δε, αδελφοί, νουθετείτε τους ατάκτους, παρηγορείτε τους ολιγοψύχους, περιθάλπετε τους ασθενείς, μακροθυμείτε προς πάντας....

Περιάλης Αντώνης – Η φύση απεχθάνεται το κενό!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η φύση απεχθάνεται το κενό!

Κυριακή 28/05/2023 14 Και εξέβαλλε δαιμόνιον, και αυτό ήτο κωφόν· αφού δε εξήλθε το δαιμόνιον, ελάλησεν ο κωφός, και εθαύμασαν οι όχλοι. 15 Τινές όμως εξ αυτών είπον· Διά του Βεελζεβούλ του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. 16 Άλλοι δε πειράζοντες εζήτουν παρ’ αυτού σημείον εξ ουρανού. 17 Πλην αυτός νοήσας τους διαλογισμούς αυτών,...

Κοντόπουλος Δημήτρης – Αύξηση στον Χριστό!
Sermons

Κοντόπουλος Δημήτρης – Αύξηση στον Χριστό!

Παρασκευή 26/05/2023 3 Καθώς η θεία δύναμις αυτού εχάρισεν εις ημάς πάντα τα προς ζωήν και ευσέβειαν διά της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς διά της δόξης αυτού και αρετής, 4 διά των οποίων εδωρήθησαν εις ημάς αι μέγισται και τίμιαι επαγγελίαι, ίνα διά τούτων γείνητε κοινωνοί θείας φύσεως, αποφυγόντες την εν τω κόσμω υπάρχουσαν διά...

Χαραλάμπους Αντώνης – Οι εντολές και η αγάπη!
Sermons

Χαραλάμπους Αντώνης – Οι εντολές και η αγάπη!

Τετάρτη 24/05/2023 Κατά Μάρκον 12:28-31 28 Και προσελθών εις των γραμματέων, όστις ήκουσεν αυτούς συζητούντας, γνωρίζων ότι καλώς απεκρίθη προς αυτούς, ηρώτησεν αυτόν· Ποία εντολή είναι πρώτη πασών; 29 Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν ότι πρώτη πασών των εντολών είναι· Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος· 30 και θέλεις αγαπά Κύριον...

Περιάλης Αντώνης – Οι άρχοντες είναι ματαιότητα και ψέμα!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Οι άρχοντες είναι ματαιότητα και ψέμα!

Κυριακή 21/05/2023 1 «Εις τον πρώτον μουσικόν, διά Ιεδουθούν. Ψαλμός του Δαβίδ.» Επί τον Θεόν βεβαίως αναπαύεται η ψυχή μου· εξ αυτού πηγάζει η σωτηρία μου. 2 Αυτός βεβαίως είναι πέτρα μου και σωτηρία μου· προπύργιον μου· δεν θέλω σαλευθή πολύ. 3 Έως πότε θέλετε επιβουλεύεσθαι εναντίον ανθρώπου; σεις πάντες θέλετε φονευθή· είσθε ως τοίχος...

Περιάλης Αντώνης – Συμβιβασμός…λέμε Όχι!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Συμβιβασμός…λέμε Όχι!

Τετάρτη 17/05/2023 20 Και είπε Κύριος προς τον Μωϋσήν, Σηκώθητι ενωρίς το πρωΐ και στάθητι ενώπιον του Φαραώ· ιδού, εξέρχεται εις το ύδωρ· και ειπέ προς αυτόν, Ούτω λέγει Κύριος· Εξαπόστειλον τον λαόν μου διά να με λατρεύση· 21 διότι εάν δεν εξαποστείλης τον λαόν μου, ιδού, θέλω στείλει επί σε και επί τους θεράποντάς...