Περιάλης Αντώνης – Εμπιστοσύνη στα παράδοξα σχέδια Του!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Εμπιστοσύνη στα παράδοξα σχέδια Του!

Κυριακή 23/03/2023 1 Και ούτοι είναι οι λόγοι της επιστολής, την οποίαν Ιερεμίας ο προφήτης έστειλεν από Ιερουσαλήμ προς τους υπολοίπους των πρεσβυτέρων της αιχμαλωσίας και προς τους ιερείς και προς τους προφήτας και προς πάντα τον λαόν, τον οποίον ο Ναβουχοδονόσορ έφερεν αιχμάλωτον από Ιερουσαλήμ εις την Βαβυλώνα, 2 αφού Ιεχονίας ο βασιλεύς και...

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Προσοχή μη χάνουμε την παιδικότητα!
Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Προσοχή μη χάνουμε την παιδικότητα!

Παρασκευή 24/03/2023 1 Εν εκείνη τη ώρα ήλθον οι μαθηταί προς τον Ιησούν, λέγοντες· Τις άρα είναι μεγαλήτερος εν τη βασιλεία των ουρανών; 2 Και προσκαλέσας ο Ιησούς παιδίον, έστησεν αυτό εν τω μέσω αυτών 3 και είπεν· Αληθώς σας λέγω, εάν δεν επιστρέψητε και γείνητε ως τα παιδία, δεν θέλετε εισέλθει εις την βασιλείαν...

Περιάλης Αντώνης – Εγώ είμαι!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Εγώ είμαι!

Τετάρτη 22/03/2023 9 και τώρα ιδού, η κραυγή των υιών Ισραήλ ήλθεν εις εμέ· και είδον έτι την κατάθλιψιν, με την οποίαν οι Αιγύπτιοι καταθλίβουσιν αυτούς· 10 ελθέ λοιπόν τώρα και θέλω σε αποστείλει προς τον Φαραώ, και θέλεις εξαγάγει τον λαόν μου τους υιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου. 11 Και απεκρίθη ο Μωϋσής προς τον...

Περιάλης Αντώνης – Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται τους “αιρετικούς”!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται τους “αιρετικούς”!

Κυριακή 19/03/2023 4 Οι μεν λοιπόν διασπαρέντες διήλθον ευαγγελιζόμενοι τον λόγον. 5 Ο δε Φίλιππος, καταβάς εις την πόλιν της Σαμαρείας, εκήρυττεν εις αυτούς τον Χριστόν. 6 Και οι όχλοι προσείχον ομοθυμαδόν εις τα λεγόμενα υπό του Φιλίππου, ακούοντες και βλέποντες τα θαύματα, τα οποία έκαμνε. 7 Διότι εκ πολλών εχόντων πνεύματα ακάθαρτα εξήρχοντο αυτά...

Αντωνάκος Νίκος – Βασίλειο ιεράτευμα, ενότητα και προορισμός της Εκκλησίας.
Sermons

Αντωνάκος Νίκος – Βασίλειο ιεράτευμα, ενότητα και προορισμός της Εκκλησίας.

Παρασκευή 17/03/2023 1 Απορρίψαντες λοιπόν πάσαν κακίαν και πάντα δόλον και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλιάς, 2 επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη το λογικόν άδολον γάλα, διά να αυξηθήτε δι’ αυτού, 3 επειδή εγεύθητε ότι αγαθός ο Κύριος. 4 Εις τον οποίον προσερχόμενοι, ως εις λίθον ζώντα, υπό μεν των ανθρώπων αποδεδοκιμασμένον, παρά δε τω...

Περιάλης Αντώνης – Ποιος είμαι εγώ, για να πάω;
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ποιος είμαι εγώ, για να πάω;

Τετάρτη 15/03/2023 1 Ο δε Μωϋσής έβοσκε τα πρόβατα του Ιοθόρ, πενθερού αυτού, ιερέως της Μαδιάμ· και έφερε τα πρόβατα εις το όπισθεν μέρος της ερήμου και ήλθεν εις το όρος του Θεού, το Χωρήβ. 2 Εφάνη δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου εν φλογί πυρός εκ μέσου της βάτου· και είδε και ιδού, η βάτος...

Περιάλης Αντώνης – Ο Λόγος και η καρδιά σου!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο Λόγος και η καρδιά σου!

Κυριακή 12/03/2023 1 Εν εκείνη δε τη ημέρα εξελθών ο Ιησούς από της οικίας εκάθητο πλησίον της θαλάσσης· 2 και συνήχθησαν προς αυτόν όχλοι πολλοί, ώστε εμβάς εις το πλοίον εκάθητο, και πας ο όχλος ίστατο επί τον αιγιαλόν. 3 Και ελάλησε προς αυτούς πολλά διά παραβολών, λέγων· Ιδού, εξήλθεν ο σπείρων διά να σπείρη....

Περιάλης Αντώνης – Απαραίτητη εκπαίδευση για μελλοντική υπηρεσία…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Απαραίτητη εκπαίδευση για μελλοντική υπηρεσία…

Τετάρτη 08/03/2023 11 Και κατά τις ημέρες εκείνες, αφού ο Μωυσής μεγάλωσε, βγήκε προς τους αδελφούς του· και παρατηρώντας τα βάρη τους, βλέπει έναν άνθρωπο Αιγύπτιο να χτυπάει έναν Εβραίο, από τους αδελφούς του. 12 Και κοιτάζοντας ολόγυρα, εδώ κι εκεί, και βλέποντας ότι δεν [υπήρχε] κανένας, χτύπησε τον Αιγύπτιο, και τον έκρυψε στην άμμο....

Περιστεράκης Γιώργος – Ο Θεός της Καινής Διαθήκης δε ρίχνει φωτιές!
Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Ο Θεός της Καινής Διαθήκης δε ρίχνει φωτιές!

Κυριακή 05/03/2023 51 ΚΑΙ όταν συμπληρώνονταν οι ημέρες για να αναληφθεί, τότε αυτός έκανε στερεή απόφαση να πάει στην Ιερουσαλήμ. 52 Και έστειλε μπροστά του μηνυτές, οι οποίοι, καθώς πορεύτηκαν, μπήκαν σε μια κωμόπολη των Σαμαρειτών, για να κάνουν ετοιμασία γι’ αυτόν. 53 Και δεν τον δέχθηκαν, επειδή φαινόταν ότι πορεύεται στην Ιερουσαλήμ. 54 Και...