Περιάλης Αντώνης – Αυτό είναι δάκτυλο Θεού!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αυτό είναι δάκτυλο Θεού!

Κυριακή 19/02/2023 14 ΚΑΙ έβγαζε ένα δαιμόνιο, κι αυτό ήταν κουφό· και αφού το δαιμόνιο βγήκε, μίλησε ο κουφός· και τα πλήθη θαύμασαν. 15 Μερικοί απ’ αυτούς, όμως, είπαν: Διαμέσου τού Βεελζεβούλ, του άρχοντα των δαιμονίων, βγάζει τα δαιμόνια. 16 Και άλλοι, πειράζοντας, ζητούσαν απ’ αυτόν ένα σημείο από τον ουρανό. 17 Αυτός, όμως, επειδή...

Κοντόπουλος Δημήτρης – Μακάριος ο άνθρωπος…
Sermons

Κοντόπουλος Δημήτρης – Μακάριος ο άνθρωπος…

Παρασκευή 18/02/2023 1 Μακάριος ο άνθρωπος, όστις δεν περιεπάτησεν εν βουλή ασεβών, και εν οδώ αμαρτωλών δεν εστάθη, και επί καθέδρας χλευαστών δεν εκάθησεν· 2 αλλ’ εν τω νόμω του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού, και εν τω νόμω αυτού μελετά ημέραν και νύκτα. 3 Και θέλει είσθαι ως δένδρον πεφυτευμένον παρά τους ρύακας των...

Περιάλης Αντώνης – Από την Παλαιά στην Καινή Διαθήκη…(3ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Από την Παλαιά στην Καινή Διαθήκη…(3ο)

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΒΙΝΤΕΟ Τετάρτη 15/02/2023 38 Ακούσατε ότι ειπώθηκε: «Μάτι αντί για μάτι, και δόντι αντί για δόντι». 39 Εγώ, όμως, σας λέω, μη αντισταθείτε στον πονηρό· αλλά, όποιος σε ραπίσει στο δεξί σου σαγόνι, στρέψε σ’ αυτόν και το άλλο· 40 και σ’ αυτόν που θέλει να κριθεί μαζί σου, και να πάρει το επανωφόρι...

Περιάλης Αντώνης – Προσοχή, ήρθαμε να υπηρετήσουμε!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Προσοχή, ήρθαμε να υπηρετήσουμε!

Κυριακή 12/02/2023 17 Και καθώς ο Ιησούς ανέβαινε στα Ιεροσόλυμα, πήρε τούς δώδεκα μαθητές ιδιαιτέρως στον δρόμο, και τους είπε: 18 Δέστε, ανεβαίνουμε στα Ιεροσόλυμα, και ο Υιός τού ανθρώπου θα παραδοθεί στους αρχιερείς και τους γραμματείς, και θα τον καταδικάσουν σε θάνατο· 19 και θα τον παραδώσουν στα έθνη για να τον εμπαίξουν και...

Περιάλης Αντώνης – Από την Παλαιά στην Καινή Διαθήκη…(2ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Από την Παλαιά στην Καινή Διαθήκη…(2ο)

Τετάρτη 08/02/2023 27 Ακούσατε ότι ειπώθηκε στους αρχαίους: «Μη μοιχεύσεις». 28 Εγώ, όμως, σας λέω, ότι καθένας που κοιτάζει μια γυναίκα για να την επιθυμήσει, διέπραξε ήδη μοιχεία μέσα στην καρδιά του. 29 Και αν το δεξί σου μάτι σε σκανδαλίζει, βγάλ’ το, και πέταξέ το από σένα· επειδή, σε συμφέρει να χαθεί ένα από...

Περιάλης Αντώνης – Εσένα εμπιστεύομαι από τα νιάτα μου!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Εσένα εμπιστεύομαι από τα νιάτα μου!

Κυριακή 05/02/2023 1 ΣΕ σένα έλπισα, Κύριε· ας μη ντροπιαστώ ποτέ. 2 Εξαιτίας τής δικαιοσύνης σου λύτρωσέ με, και ελευθέρωσέ με· στρέψε το αυτί σου σε μένα, και σώσε με. 3 Γίνε σε μένα οχυρός τόπος, για να καταφεύγω πάντοτε· εσύ διέταξες να με σώσεις, επειδή είσαι πέτρα μου και φρούριό μου. 4 Θεέ μου,...

Γεροντίνης Γιώργος – Η ανάγκη της προσευχής
Sermons

Γεροντίνης Γιώργος – Η ανάγκη της προσευχής

Παρασκευή 03/02/2023 21 Και εξελθών εκείθεν ο Ιησούς ανεχώρησεν εις τα μέρη Τύρου και Σιδώνος. 22 Και ιδού, γυνή Χαναναία, εξελθούσα από των ορίων εκείνων, εκραύγασε προς αυτόν λέγουσα· Ελέησόν με, Κύριε, υιέ του Δαβίδ· η θυγάτηρ μου κακώς δαιμονίζεται. 23 Ο δε δεν απεκρίθη προς αυτήν λόγον. Και προσελθόντες οι μαθηταί αυτού, παρεκάλουν αυτόν,...

Περιάλης Αντώνης – Από την Παλαιά στην Καινή Διαθήκη… (1ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Από την Παλαιά στην Καινή Διαθήκη… (1ο)

Τετάρτη 01/02/2023 17 Μη νομίσητε ότι ήλθον να καταλύσω τον νόμον ή τους προφήτας· δεν ήλθον να καταλύσω, αλλά να εκπληρώσω. 18 Διότι αληθώς σας λέγω, έως αν παρέλθη ο ουρανός και η γη, ιώτα εν ή μία κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου, εωσού εκπληρωθώσι πάντα. 19 Όστις λοιπόν αθετήση μίαν των εντολών...

Περιάλης Αντώνης – Πατέρα δόξασε το όνομά σου!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πατέρα δόξασε το όνομά σου!

Κυριακή 29/01/2023 20 Υπήρχαν και μερικοί Έλληνες ανάμεσα σ’ εκείνους που ανέβαιναν για να προσκυνήσουν κατά την εορτή. 21 Αυτοί, λοιπόν, ήρθαν στον Φίλιππο, αυτόν από τη Βηθσαϊδά τής Γαλιλαίας, και τον παρακαλούσαν, λέγοντας: Κύριε, θέλουμε να δούμε τον Ιησού. 22 Έρχεται ο Φίλιππος και το λέει στον Ανδρέα· και πάλι ο Ανδρέας και ο...