Αγωγιάτης Κώστας – Νίκη επί του κακού διά του αγαθού
Sermons

Αγωγιάτης Κώστας – Νίκη επί του κακού διά του αγαθού

Προς Ρωμαίους 12:1-21 1 ΣΑΣ παρακαλώ, λοιπόν, αδελφοί, χάρη των οικτιρμών τού Θεού, να παραστήσετε τα σώματά σας ως θυσία ζωντανή, άγια, ευάρεστη στον Θεό, η οποία είναι η λογική σας λατρεία. 2 Και μη συμμορφώνεστε με τούτο τον αιώνα, αλλά μεταμορφώνεστε διαμέσου τής ανακαίνισης του νου σας, ώστε να δοκιμάζετε τι είναι το θέλημα...

Αγωγιάτης Κώστας – Μάρθα και Μαρία: Υπηρεσία και αγαθή μερίδα
Sermons

Αγωγιάτης Κώστας – Μάρθα και Μαρία: Υπηρεσία και αγαθή μερίδα

Κατά Λουκάν 10:38-42 38 Ενώ δε απήρχοντο, αυτός εισήλθεν εις κώμην τινά· και γυνή τις ονομαζομένη Μάρθα υπεδέχθη αυτόν εις τον οίκον αυτής. 39 Και αύτη είχεν αδελφήν καλουμένην Μαρίαν, ήτις και καθήσασα παρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε τον λόγον αυτού. 40 Η δε Μάρθα ενησχολείτο εις πολλήν υπηρεσίαν· και ελθούσα έμπροσθεν αυτού είπε·...

Αγωγιάτης Κώστας – Χαρά στο σπίτι του Πατέρα!
Sermons

Αγωγιάτης Κώστας – Χαρά στο σπίτι του Πατέρα!

Παρασκευή 16/12/2022 11 Είπε δε: Κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους· 12 και ο πιο νέος απ’ αυτούς είπε στον πατέρα: Πατέρα, δώσ’ μου το μέρος τής περιουσίας που μου ανήκει. Και τους μοίρασε τα υπάρχοντά του. 13 Και ύστερα από λίγες ημέρες, ο νεότερος γιος, αφού τα μάζεψε όλα, αποδήμησε σε μια μακρινή χώρα· και...