Αντωνάκος Νίκος – Βασίλειο ιεράτευμα, ενότητα και προορισμός της Εκκλησίας.
Sermons

Αντωνάκος Νίκος – Βασίλειο ιεράτευμα, ενότητα και προορισμός της Εκκλησίας.

Παρασκευή 17/03/2023 1 Απορρίψαντες λοιπόν πάσαν κακίαν και πάντα δόλον και υποκρίσεις και φθόνους και πάσας καταλαλιάς, 2 επιποθήσατε ως νεογέννητα βρέφη το λογικόν άδολον γάλα, διά να αυξηθήτε δι’ αυτού, 3 επειδή εγεύθητε ότι αγαθός ο Κύριος. 4 Εις τον οποίον προσερχόμενοι, ως εις λίθον ζώντα, υπό μεν των ανθρώπων αποδεδοκιμασμένον, παρά δε τω...