Τσιμαχίδης Νίκος & Δασκαλάκης Νίκος – Μηνύματα από τον Λόγο του Θεού
Sermons

Τσιμαχίδης Νίκος & Δασκαλάκης Νίκος – Μηνύματα από τον Λόγο του Θεού

Προς Ρωμαίους 5:1-5 1 Αφού, λοιπόν, ανακηρυχθήκαμε δίκαιοι με την πίστη, έχουμε ειρήνη με τον Θεό διαμέσου τού Κυρίου μας Ιησού Χριστού, 2 διαμέσου τού οποίου λάβαμε και την είσοδο με την πίστη σε τούτη τη χάρη, στην οποία στεκόμαστε· και καυχώμαστε στην ελπίδα τής δόξας τού Θεού. 3 Και όχι μονάχα τούτο, αλλά και...

Δασκαλάκης Νίκος – Θλίψη, δοκιμασία, αποκατάσταση!
Sermons

Δασκαλάκης Νίκος – Θλίψη, δοκιμασία, αποκατάσταση!

Παρασκευή 28/04/2023 1 Έλεγε δε και προς τους μαθητάς αυτού· Ήτο άνθρωπός τις πλούσιος, όστις είχεν οικονόμον, και ούτος κατηγορήθη προς αυτόν ως διασκορπίζων τα υπάρχοντα αυτού. 2 Και κράξας αυτόν, είπε προς αυτόν· Τι είναι τούτο το οποίον ακούω περί σου; δος τον λογαριασμόν της οικονομίας σου· διότι δεν θέλεις δυνηθή πλέον να ήσαι...

Sermons

Δασκαλάκης Νίκος – Ταραχή εν μέσω υποσχέσεων

Παρασκευή – 17/06/2022 Περικοπή: Κατά Ματθαίον 16:13-21 13 Και όταν ο Ιησούς ήρθε στα μέρη τής Καισάρειας του Φιλίππου, ρωτούσε τους μαθητές του, λέγοντας: Για ποιον με λένε οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός τού ανθρώπου; 14 Και εκείνοι είπαν: Άλλοι μεν για τον Βαπτιστή Ιωάννη· άλλοι δε για τον Ηλία, και άλλοι για...

Sermons

Δασκαλάκης Νίκος – Είμαστε μακάριοι…

Κατά Ματθαίον 5:1-16 1 Ιδών δε τους όχλους, ανέβη εις το όρος και αφού εκάθησε, προσήλθον προς αυτόν οι μαθηταί αυτού, 2 και ανοίξας το στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς, λέγων. 3 Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών. 4 Μακάριοι οι πενθούντες, διότι αυτοί θέλουσι παρηγορηθή. 5 Μακάριοι οι πραείς,...