Σωφρονίου Νίκος – Μη μεθάς από το χρήμα, δεν μπορείς να σκεφτείς!
Sermons

Σωφρονίου Νίκος – Μη μεθάς από το χρήμα, δεν μπορείς να σκεφτείς!

Κατά Λουκάν 12:13-35 13 Είπε δε τις προς αυτόν εκ του όχλου· Διδάσκαλε, ειπέ προς τον αδελφόν μου να μοιρασθή μετ’ εμού την κληρονομίαν. 14 Ο δε είπε προς αυτόν· Άνθρωπε, τις με κατέστησε δικαστήν ή μεριστήν εφ’ υμάς; 15 Και είπε προς αυτούς· Προσέχετε και φυλάττεσθε από της πλεονεξίας· διότι εάν τις έχη περισσά,...

Ποζιός Λουκάς – Η πιο μεγάλη ανάγκη
Sermons

Ποζιός Λουκάς – Η πιο μεγάλη ανάγκη

Κατά Ιωάννην 5:1-18 1 Μετά ταύτα ήτο εορτήν των Ιουδαίων, και ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. 2 Είναι δε εν τοις Ιεροσολύμοις πλησίον της προβατικής πύλης κολυμβήθρα, η επονομαζομένη Εβραϊστί Βηθεσδά, έχουσα πέντε στοάς. 3 Εν ταύταις κατέκειτο πλήθος πολύ των ασθενούντων, τυφλών, χωλών, ξηρών, οίτινες περιέμενον την κίνησιν του ύδατος. 4 Διότι άγγελος κατέβαινε...

Μαχαίρας Τάσος – Η Μεγάλη Αποστολή
Sermons

Μαχαίρας Τάσος – Η Μεγάλη Αποστολή

Κατά Ματθαίον 28:16-20 16 Οι δε ένδεκα μαθηταί υπήγον εις την Γαλιλαίαν, εις το όρος όπου παρήγγειλεν εις αυτούς ο Ιησούς. 17 Και ιδόντες αυτόν προσεκύνησαν αυτόν, τινές δε εδίστασαν. 18 Και προσελθών ο Ιησούς, ελάλησε προς αυτούς, λέγων· Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης. 19 Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα...

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Σημείο Σωτηρίας η πίστη
Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Σημείο Σωτηρίας η πίστη

Κατά Μάρκον 8:10-38 10 Και ευθύς εμβάς εις το πλοίον μετά των μαθητών αυτού, ήλθεν εις τα μέρη Δαλμανουθά. 11 Και εξήλθον οι Φαρισαίοι και ήρχισαν να κάμνωσιν ερωτήσεις προς αυτόν, και εζήτουν παρ’ αυτού σημείον από του ουρανού, πειράζοντες αυτόν. 12 Τότε αναστενάξας εκ καρδίας αυτού, λέγει· Διά τι η γενεά αύτη σημείον ζητεί;...

Sermons

Αντωνάκος Νίκος – Ο Λόγος του φωτός, της γνώσης και της δόξας

Β’ Κορινθίους 4:1-18 1 Διά τούτο, έχοντες την διακονίαν ταύτην, καθώς ηλεήθημεν, δεν αποκάμνομεν, 2 αλλ’ απηρνήθημεν τα κρυπτά της αισχύνης, μη περιπατούντες εν πανουργία μηδέ δολόνοντες τον λόγον του Θεού, αλλά με την φανέρωσιν της αληθείας συνιστώντες εαυτούς προς πάσαν συνείδησιν ανθρώπων ενώπιον του Θεού. 3 Εάν δε και ήναι το ευαγγέλιον ημών κεκαλυμμένον,...

Μανουράς Μενέλαος – Ποία ψήφος ευαρεστεί τον Θεό;
Sermons

Μανουράς Μενέλαος – Ποία ψήφος ευαρεστεί τον Θεό;

Κατά Ματθαίον 15:21-28 21 Και εξελθών εκείθεν ο Ιησούς ανεχώρησεν εις τα μέρη Τύρου και Σιδώνος. 22 Και ιδού, γυνή Χαναναία, εξελθούσα από των ορίων εκείνων, εκραύγασε προς αυτόν λέγουσα· Ελέησόν με, Κύριε, υιέ του Δαβίδ· η θυγάτηρ μου κακώς δαιμονίζεται. 23 Ο δε δεν απεκρίθη προς αυτήν λόγον. Και προσελθόντες οι μαθηταί αυτού, παρεκάλουν...

Κοντόπουλος Δημήτρης – Αύξηση στον Χριστό!
Sermons

Κοντόπουλος Δημήτρης – Αύξηση στον Χριστό!

Παρασκευή 26/05/2023 3 Καθώς η θεία δύναμις αυτού εχάρισεν εις ημάς πάντα τα προς ζωήν και ευσέβειαν διά της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς διά της δόξης αυτού και αρετής, 4 διά των οποίων εδωρήθησαν εις ημάς αι μέγισται και τίμιαι επαγγελίαι, ίνα διά τούτων γείνητε κοινωνοί θείας φύσεως, αποφυγόντες την εν τω κόσμω υπάρχουσαν διά...

Χαραλάμπους Αντώνης – Οι εντολές και η αγάπη!
Sermons

Χαραλάμπους Αντώνης – Οι εντολές και η αγάπη!

Τετάρτη 24/05/2023 Κατά Μάρκον 12:28-31 28 Και προσελθών εις των γραμματέων, όστις ήκουσεν αυτούς συζητούντας, γνωρίζων ότι καλώς απεκρίθη προς αυτούς, ηρώτησεν αυτόν· Ποία εντολή είναι πρώτη πασών; 29 Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν ότι πρώτη πασών των εντολών είναι· Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος· 30 και θέλεις αγαπά Κύριον...