Μιχάλης Δημήτρης – Ο Κύριος εγείρει τους κεκυρτωμένους! (4η)
Sermons

Μιχάλης Δημήτρης – Ο Κύριος εγείρει τους κεκυρτωμένους! (4η)

Λουκάς 13:10-17 10 Εδίδασκε δε εν μιά των συναγωγών το σάββατον. 11 Και ιδού, γυνή τις είχε πνεύμα ασθενείας δεκαοκτώ έτη και ήτο συγκύπτουσα και δεν ηδύνατο παντελώς να ανακύψη. 12 Ιδών δε αυτήν ο Ιησούς, εφώναξε και είπε προς αυτήν· Γύναι, ηλευθερωμένη είσαι από της ασθενείας σου· 13 και έθεσεν επ’ αυτήν τας χείρας·...

Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Η δύναμη είναι στην ενότητα! (2η)

Μάρκος 2:1-12 1 Και μεθ’ ημέρας πάλιν εισήλθεν εις Καπερναούμ και ηκούσθη ότι είναι εις οίκον. 2 Και ευθύς συνήχθησαν πολλοί, ώστε δεν εχώρουν πλέον αυτούς ουδέ τα πρόθυρα· και εκήρυττεν εις αυτούς τον λόγον. 3 Και έρχονται προς αυτόν φέροντες παραλυτικόν, βασταζόμενον υπό τεσσάρων· 4 και μη δυνάμενοι να πλησιάσωσιν εις αυτόν εξ αιτίας...

Sermons

Δασκαλάκης Νίκος – Είμαστε μακάριοι…

Κατά Ματθαίον 5:1-16 1 Ιδών δε τους όχλους, ανέβη εις το όρος και αφού εκάθησε, προσήλθον προς αυτόν οι μαθηταί αυτού, 2 και ανοίξας το στόμα αυτού εδίδασκεν αυτούς, λέγων. 3 Μακάριοι οι πτωχοί τω πνεύματι, διότι αυτών είναι η βασιλεία των ουρανών. 4 Μακάριοι οι πενθούντες, διότι αυτοί θέλουσι παρηγορηθή. 5 Μακάριοι οι πραείς,...

Sermons

Μπέκος Βαγγέλης – Επίστρεψε γρήγορα, γιατί ο Πατέρας σε περιμένει!

Κατά Λουκάν 15:11-32 11 Είπε δέ· Άνθρωπος τις είχε δύο υιούς. 12 Και είπεν ο νεώτερος αυτών προς τον πατέρα· Πάτερ, δος μοι το ανήκον μέρος της περιουσίας. Και διεμοίρασεν εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. 13 Και μετ’ ολίγας ημέρας συνάξας πάντα ο νεώτερος υιός, απεδήμησεν εις χώραν μακράν και εκεί διεσκόρπισε την περιουσίαν αυτού...