Περιάλης Αντώνης -Μπροστά στον θρόνο της δόξας Του!
Sermons

Περιάλης Αντώνης -Μπροστά στον θρόνο της δόξας Του!

Κατά Ματθαίον 25:31-46 31 Όταν δε έλθη ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι άγιοι άγγελοι μετ’ αυτού, τότε θέλει καθήσει επί του θρόνου της δόξης αυτού, 32 και θέλουσι συναχθή έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη, και θέλει χωρίσει αυτούς απ’ αλλήλων, καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από των εριφίων,...

Περιάλης Αντώνης – Κύριε, βοήθειά μου και παρηγοριά μου!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κύριε, βοήθειά μου και παρηγοριά μου!

Ψαλμός 86 1 «Προσευχή του Δαβίδ.» Κλίνον, Κύριε, το ωτίον σου· επάκουσόν μου, διότι πτωχός και πένης είμαι εγώ. 2 Φύλαξον την ψυχήν μου, διότι είμαι όσιος· συ, Θεέ μου, σώσον τον δούλον σου τον ελπίζοντα επί σε. 3 Ελέησόν με, Κύριε, διότι προς σε κράζω όλην την ημέραν. 4 Εύφρανον την ψυχήν του δούλου...

Περιάλης Αντώνης – Ευλογημένη εμπιστοσύνη!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ευλογημένη εμπιστοσύνη!

Ιερεμίας 17:5-14 5 Ούτω λέγει Κύριος· Επικατάρατος ο άνθρωπος, όστις ελπίζει επί άνθρωπον και κάμνει σάρκα βραχίονα αυτού και του οποίου η καρδία απομακρύνεται από του Κυρίου. 6 Διότι θέλει είσθαι ως η αγριομυρίκη εν ερήμω, και δεν θέλει ιδεί όταν έλθη το αγαθόν· αλλά θέλει κατοικεί τόπους ξηρούς εν ερήμω, γην αλμυράν και ακατοίκητον....

Περιάλης Αντώνης – Ελάβομεν Πνεύμα επουράνιον…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ελάβομεν Πνεύμα επουράνιον…

Πράξεις 10:1-6 & 34-48 1 Ήτο δε τις άνθρωπος εν Καισαρεία ονόματι Κορνήλιος, εκατόνταρχος εκ του τάγματος του λεγομένου Ιταλικού, 2 ευσεβής και φοβούμενος τον Θεόν μετά παντός του οίκου αυτού, όστις και έκαμνεν ελεημοσύνας εις τον λαόν πολλάς και εδέετο του Θεού διαπαντός· 3 ούτος είδε φανερά δι’ οράματος περί την εννάτην ώραν της...

Περιάλης Αντώνης – Είδομεν το φως το αληθινόν…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Είδομεν το φως το αληθινόν…

Ιωήλ 2:21-32 21 Μη φοβού, γή· χαίρε και ευφραίνου· διότι ο Κύριος θέλει κάμει μεγαλεία. 22 Μη τρομάζετε, κτήνη της πεδιάδος· διότι αι βοσκαί της ερήμου βλαστάνουσι, διότι το δένδρον φέρει τον καρπόν αυτού, η συκή και η άμπελος εκδίδουσι την δύναμιν αυτών. 23 Και, τα τέκνα της Σιών, χαίρετε και ευφραίνεσθε εις Κύριον τον...

Περιάλης Αντώνης – Η φύση απεχθάνεται το κενό!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η φύση απεχθάνεται το κενό!

Κυριακή 28/05/2023 14 Και εξέβαλλε δαιμόνιον, και αυτό ήτο κωφόν· αφού δε εξήλθε το δαιμόνιον, ελάλησεν ο κωφός, και εθαύμασαν οι όχλοι. 15 Τινές όμως εξ αυτών είπον· Διά του Βεελζεβούλ του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. 16 Άλλοι δε πειράζοντες εζήτουν παρ’ αυτού σημείον εξ ουρανού. 17 Πλην αυτός νοήσας τους διαλογισμούς αυτών,...

Περιάλης Αντώνης – Οι άρχοντες είναι ματαιότητα και ψέμα!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Οι άρχοντες είναι ματαιότητα και ψέμα!

Κυριακή 21/05/2023 1 «Εις τον πρώτον μουσικόν, διά Ιεδουθούν. Ψαλμός του Δαβίδ.» Επί τον Θεόν βεβαίως αναπαύεται η ψυχή μου· εξ αυτού πηγάζει η σωτηρία μου. 2 Αυτός βεβαίως είναι πέτρα μου και σωτηρία μου· προπύργιον μου· δεν θέλω σαλευθή πολύ. 3 Έως πότε θέλετε επιβουλεύεσθαι εναντίον ανθρώπου; σεις πάντες θέλετε φονευθή· είσθε ως τοίχος...

Περιάλης Αντώνης – Αναστημένος Χριστός, Ζωντανή Εκκλησία!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αναστημένος Χριστός, Ζωντανή Εκκλησία!

Κυριακή 07/05/2023 5 Και τη επαύριον συνήχθησαν εις την Ιερουσαλήμ οι άρχοντες αυτών και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς, 6 και Άννας ο αρχιερεύς και Καϊάφας και Ιωάννης και Αλέξανδρος και όσοι ήσαν εκ γένους αρχιερατικού. 7 Και στήσαντες αυτούς εις το μέσον, ηρώτων· Διά ποίας δυνάμεως ή διά ποίου ονόματος επράξατε τούτο σεις; 8...

Σακελλαρίου Μέμος – Πίστη μέσα στο σκοτάδι
Sermons

Σακελλαρίου Μέμος – Πίστη μέσα στο σκοτάδι

Κυριακή 30/04/2023 35 Ότε δε επλησίαζεν εις την Ιεριχώ, τυφλός τις εκάθητο παρά την οδόν ζητών· 36 ακούσας δε όχλον διαβαίνοντα, ηρώτα τι είναι τούτο. 37 Απήγγειλαν δε προς αυτόν ότι Ιησούς ο Ναζωραίος διαβαίνει. 38 Και εφώναξε λέγων· Ιησού, υιέ του Δαβίδ, ελέησόν με. 39 Και οι προπορευόμενοι επέπληττον αυτόν διά να σιωπήση· αλλ’...

Περιάλης Αντώνης – Ειρήνη υμίν!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ειρήνη υμίν!

Κυριακή 23/04/2023 32 Και είπον προς αλλήλους· Δεν εκαίετο εν υμίν η καρδία ημών, ότε ελάλει προς ημάς καθ’ οδόν και μας εξήγει τας γραφάς; 33 Και σηκωθέντες τη αυτή ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ, και εύρον συνηθροισμένους τους ένδεκα και τους μετ’ αυτών, 34 οίτινες έλεγον ότι όντως ανέστη ο Κύριος και εφάνη εις τον...