Κοκκινόπουλος Παναγιώτης – Έχουμε ζωντανό Ιησού Χριστό
Sermons

Κοκκινόπουλος Παναγιώτης – Έχουμε ζωντανό Ιησού Χριστό

Παρασκευή 05/05/2023 1 Αφού δε επέρασε το σάββατον, περί τα χαράγματα της πρώτης ημέρας της εβδομάδος ήλθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία, διά να θεωρήσωσι τον τάφον. 2 Και ιδού έγεινε σεισμός μέγας· διότι άγγελος Κυρίου καταβάς εξ ουρανού ήλθε και απεκύλισε τον λίθον από της θύρας και εκάθητο επάνω αυτού. 3 Ήτο...

Κοκκινόπουλος Παναγιώτης – Υπάρχει ελπίδα!
Sermons

Κοκκινόπουλος Παναγιώτης – Υπάρχει ελπίδα!

Παρασκευή 30/12/2022 1 ΚΑΙ κατά τις ημέρες εκείνες βγήκε διάταγμα από τον Καίσαρα Αύγουστο να απογραφεί ολόκληρη η οικουμένη. 2 Αυτή η απογραφή [ήταν] η πρώτη [που] έγινε, όταν στη Συρία ηγεμόνευε ο Κυρήνιος. 3 Και όλοι έρχονταν για να απογράφονται· κάθε ένας στη δική του πόλη. 4 Ανέβηκε δε από τη Γαλιλαία και ο...

Sermons

Κοκκινόπουλος Παναγιώτης – Πως αντιδράς όταν σου μιλάει ο Κύριος;

Παρασκευή – 10/06/2022 Περικοπή: Κατά Λουκάν 4:16-32 16 Και ήρθε στη Ναζαρέτ, όπου είχε ανατραφεί· και, κατά τη συνήθειά του, μπήκε μέσα στη συναγωγή κατά την ημέρα τού σαββάτου, και σηκώθηκε να διαβάσει. 17 Και του δόθηκε το βιβλίο τού προφήτη Ησαϊα· και ανοίγοντας το βιβλίο βρήκε το μέρος, όπου ήταν γραμμένο: 18 «Πνεύμα Κυρίου [είναι]...

Sermons

Κοκκινόπουλος Παναγιώτης – Να βλέπουμε με τα μάτια του Ιησού!

Παρασκευή – 28/01/2022 Περικοπή: Κατά Ιωάννην 13:1-20 1 ΚΑΙ πριν από τη γιορτή τού Πάσχα, ο Ιησούς, ξέροντας ότι ήρθε η ώρα του, για να αναχωρήσει από τον κόσμο τούτο προς τον Πατέρα, έχοντας αγαπήσει τους δικούς του που ήσαν μέσα στον κόσμο, τους αγάπησε σε τέλειο βαθμό. 2 Και αφού έγινε δείπνο, (ο δε διάβολος...

Sermons

Κοκκινόπουλος Παναγιώτης – Πλύσιμο ποδιών!

Παρασκευή – 01/10/2021 Περικοπή: Κατά Ιωάννην 13:1-20 1 ΚΑΙ πριν από τη γιορτή τού Πάσχα, ο Ιησούς, ξέροντας ότι ήρθε η ώρα του, για να αναχωρήσει από τον κόσμο τούτο προς τον Πατέρα, έχοντας αγαπήσει τους δικούς του που ήσαν μέσα στον κόσμο, τους αγάπησε σε τέλειο βαθμό. 2 Και αφού έγινε δείπνο, (ο δε...

Sermons

Κοκκινόπουλος Παναγιώτης – Ο θρίαμβος της πίστης!

Παρασκευή – 23/07/2021 Περικοπή: Προς Εβραίους 11:1-40 1 ΕΙΝΑΙ δε η πίστη, πεποίθηση γι’ αυτά που ελπίζονται, βεβαίωση για πράγματα που δεν βλέπονται. 2 Επειδή, μ’ αυτή απέκτησαν [καλή] μαρτυρία οι πρεσβύτεροι. 3 Διαμέσου τής πίστης νοούμε ότι κτίστηκαν οι αιώνες με τον λόγο τού Θεού, ώστε αυτά που βλέπονται δεν έγιναν από εκείνα που...

Sermons

Κοκκινόπουλος Παναγιώτης – Μετά την γνωριμία, ακολουθεί η μαθητεία!

Παρασκευή – 04/06/2021 Περικοπή: Κατά Ιωάννην 21:1-25 1 Ύστερα απ’ αυτά, ο Ιησούς φανέρωσε ξανά τον εαυτό του στους μαθητές του κοντά στη θάλασσα της Τιβεριάδας· φανέρωσε δε [τον εαυτό του] ως εξής. 2 Ήσαν μαζί ο Σίμωνας Πέτρος και ο Θωμάς, που λέγεται Δίδυμος, και ο Ναθαναήλ, αυτός από την Κανά τής Γαλιλαίας, και...

Sermons

Κοκκινόπουλος Παναγιώτης – Αυτός, έκανε τα πάντα για σένα!

Παρασκευή – 16/04/2021 Περικοπή: Ησαΐας 53:1-12 1 Τις επίστευσεν εις το κήρυγμα ημών; και ο βραχίων του Κυρίου εις τίνα απεκαλύφθη; 2 διότι ανέβη ενώπιον αυτού ως τρυφερόν φυτόν και ως ρίζα από ξηράς γής· δεν έχει είδος ουδέ κάλλος· και είδομεν αυτόν και δεν είχεν ώραιότητα ώστε να επιθυμώμεν αυτόν. 3 Καταπεφρονημένος και απερριμμένος...

Sermons

Κοκκινόπουλος Παναγιώτης – Μακάριοι, όπως οι πρώτοι μαθητές!

Παρασκευή – 19/02/2021 Κατά Ματθαίον 4:18-25, 5:1-16 18 Και ο Ιησούς περπατώντας κοντά στη θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, τον Σίμωνα, που λέγεται Πέτρος, και τον Ανδρέα τον αδελφό του, να ρίχνουν δίχτυ στη θάλασσα· επειδή, ήσαν ψαράδες. 19 Και τους λέει: Ελάτε πίσω μου, και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων. 20 Και εκείνοι,...

  • 1
  • 2