Κοντόπουλος Δημήτρης – Μακάριος ο άνθρωπος…
Sermons

Κοντόπουλος Δημήτρης – Μακάριος ο άνθρωπος…

Παρασκευή 18/02/2023 1 Μακάριος ο άνθρωπος, όστις δεν περιεπάτησεν εν βουλή ασεβών, και εν οδώ αμαρτωλών δεν εστάθη, και επί καθέδρας χλευαστών δεν εκάθησεν· 2 αλλ’ εν τω νόμω του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού, και εν τω νόμω αυτού μελετά ημέραν και νύκτα. 3 Και θέλει είσθαι ως δένδρον πεφυτευμένον παρά τους ρύακας των...