Κοντόπουλος Δημήτρης – Το σήμερα του Θεού!
Sermons

Κοντόπουλος Δημήτρης – Το σήμερα του Θεού!

Προς Εβραίους 4:1-11 1 Ας φοβηθούμε, λοιπόν, μήπως και, ενώ μένει σε μας η υπόσχεση να μπούμε μέσα στην κατάπαυσή του, φανεί κάποιος από μας ότι τη στερήθηκε. 2 Επειδή, εμείς έχουμε ευαγγελιστεί όπως και εκείνοι· αλλά, εκείνους, ο λόγος που άκουσαν, δεν τους ωφέλησε, δεδομένου ότι, δεν ήταν σ’ αυτούς που άκουσαν ενωμένος με...

Κοντόπουλος Δημήτρης – Αύξηση στον Χριστό!
Sermons

Κοντόπουλος Δημήτρης – Αύξηση στον Χριστό!

Παρασκευή 26/05/2023 3 Καθώς η θεία δύναμις αυτού εχάρισεν εις ημάς πάντα τα προς ζωήν και ευσέβειαν διά της επιγνώσεως του καλέσαντος ημάς διά της δόξης αυτού και αρετής, 4 διά των οποίων εδωρήθησαν εις ημάς αι μέγισται και τίμιαι επαγγελίαι, ίνα διά τούτων γείνητε κοινωνοί θείας φύσεως, αποφυγόντες την εν τω κόσμω υπάρχουσαν διά...

Κοντόπουλος Δημήτρης – Μακάριος ο άνθρωπος…
Sermons

Κοντόπουλος Δημήτρης – Μακάριος ο άνθρωπος…

Παρασκευή 18/02/2023 1 Μακάριος ο άνθρωπος, όστις δεν περιεπάτησεν εν βουλή ασεβών, και εν οδώ αμαρτωλών δεν εστάθη, και επί καθέδρας χλευαστών δεν εκάθησεν· 2 αλλ’ εν τω νόμω του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού, και εν τω νόμω αυτού μελετά ημέραν και νύκτα. 3 Και θέλει είσθαι ως δένδρον πεφυτευμένον παρά τους ρύακας των...