Μαχαίρας Τάσος – Η Μεγάλη Αποστολή
Sermons

Μαχαίρας Τάσος – Η Μεγάλη Αποστολή

Κατά Ματθαίον 28:16-20 16 Οι δε ένδεκα μαθηταί υπήγον εις την Γαλιλαίαν, εις το όρος όπου παρήγγειλεν εις αυτούς ο Ιησούς. 17 Και ιδόντες αυτόν προσεκύνησαν αυτόν, τινές δε εδίστασαν. 18 Και προσελθών ο Ιησούς, ελάλησε προς αυτούς, λέγων· Εδόθη εις εμέ πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης. 19 Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα...