Περιάλης Αντώνης – Ελευθέρωσε τον λαό μου, να με λατρεύσει!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ελευθέρωσε τον λαό μου, να με λατρεύσει!

Τετάρτη 31/05/2023 1 Και είπε Κύριος προς τον Μωϋσήν, Ύπαγε προς τον Φαραώ και ειπέ προς αυτόν, Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των Εβραίων. Εξαπόστειλον τον λαόν μου, διά να με λατρεύση· 2 διότι, εάν δεν θέλης να εξαποστείλης και εάν έτι κρατής αυτούς, 3 ιδού, η χειρ του Κυρίου θέλει είσθαι επί τα κτήνη...

Περιάλης Αντώνης – Συμβιβασμός…λέμε Όχι!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Συμβιβασμός…λέμε Όχι!

Τετάρτη 17/05/2023 20 Και είπε Κύριος προς τον Μωϋσήν, Σηκώθητι ενωρίς το πρωΐ και στάθητι ενώπιον του Φαραώ· ιδού, εξέρχεται εις το ύδωρ· και ειπέ προς αυτόν, Ούτω λέγει Κύριος· Εξαπόστειλον τον λαόν μου διά να με λατρεύση· 21 διότι εάν δεν εξαποστείλης τον λαόν μου, ιδού, θέλω στείλει επί σε και επί τους θεράποντάς...

Περιάλης Αντώνης – Σε έκανα να είσαι Θεός…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Σε έκανα να είσαι Θεός…

Τετάρτη 03/05/2023 1 Και είπε Κύριος προς τον Μωϋσήν, Ιδέ, εγώ σε κατέστησα Θεόν εις τον Φαραώ· και Ααρών ο αδελφός σου θέλει είσθαι προφήτης σου· 2 συ θέλεις λαλήσει πάντα όσα σε προστάζω· ο δε Ααρών ο αδελφός σου θέλει λαλήσει προς τον Φαραώ, διά να εξαποστείλη τους υιούς Ισραήλ εκ της γης αυτού·...

Περιάλης Αντώνης – Έχει όνομα ο Θεός;
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Έχει όνομα ο Θεός;

Τετάρτη 26/04/2023 1 Και είπε Κύριος προς τον Μωϋσήν, Τώρα θέλεις ιδεί τι θέλω κάμει εις τον Φαραώ· διότι διά χειρός κραταιάς θέλει εξαποστείλει αυτούς· και διά χειρός κραταιάς θέλει εκδιώξει αυτούς εκ της γης αυτού. 2 Ο Θεός ελάλησεν έτι προς τον Μωϋσήν και είπε προς αυτόν, Εγώ είμαι ο Κυριος· 3 και εφάνην...

Περιάλης Αντώνης – Όταν φαίνεται να πηγαίνουν όλα ανάποδα…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Όταν φαίνεται να πηγαίνουν όλα ανάποδα…

Παρασκευή 21/04/2023 1 Μετά δε ταύτα, εισελθόντες ο Μωϋσής και ο Ααρών, είπαν προς τον Φαραώ, Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ· Εξαπόστειλον τον λαόν μου, διά να εορτάσωσιν εις εμέ εν τη ερήμω. 2 Ο δε Φαραώ είπε, Τις είναι ο Κύριος, εις του οποίου την φωνήν θέλω υπακούσει, ώστε να εξαποστείλω τον...

Περιάλης Αντώνης – Πήρε τη ράβδο τού Θεού στο χέρι του!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πήρε τη ράβδο τού Θεού στο χέρι του!

Τετάρτη 05/04/2023 18 Και ανεχώρησεν ο Μωϋσής και επέστρεψε προς τον Ιοθόρ τον πενθερόν αυτού και είπε προς αυτόν, Ας υπάγω, παρακαλώ, και ας επιστρέψω προς τους αδελφούς μου, τους εν Αιγύπτω, και ας ίδω αν ζώσιν έτι. Και είπεν ο Ιοθόρ προς τον Μωϋσήν, Ύπαγε εν ειρήνη. 19 Ο δε Κύριος είπε προς τον...

Περιάλης Αντώνης – Τι είναι αυτό που έχεις στο χέρι σου;
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Τι είναι αυτό που έχεις στο χέρι σου;

Τετάρτη 29/03/2023 1 Απεκρίθη δε ο Μωϋσής και είπε, Αλλ’ ιδού, δεν θέλουσι πιστεύσει εις εμέ ουδέ θέλουσιν εισακούσει εις την φωνήν μου· διότι θέλουσιν ειπεί, δεν εφάνη εις σε ο Κύριος. 2 Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, Τι είναι τούτο, το εν τη χειρί σου; Ο δε είπε, Ράβδος. 3 Και είπε, Ρίψον...

Περιάλης Αντώνης – Εγώ είμαι!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Εγώ είμαι!

Τετάρτη 22/03/2023 9 και τώρα ιδού, η κραυγή των υιών Ισραήλ ήλθεν εις εμέ· και είδον έτι την κατάθλιψιν, με την οποίαν οι Αιγύπτιοι καταθλίβουσιν αυτούς· 10 ελθέ λοιπόν τώρα και θέλω σε αποστείλει προς τον Φαραώ, και θέλεις εξαγάγει τον λαόν μου τους υιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου. 11 Και απεκρίθη ο Μωϋσής προς τον...

Περιάλης Αντώνης – Ποιος είμαι εγώ, για να πάω;
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ποιος είμαι εγώ, για να πάω;

Τετάρτη 15/03/2023 1 Ο δε Μωϋσής έβοσκε τα πρόβατα του Ιοθόρ, πενθερού αυτού, ιερέως της Μαδιάμ· και έφερε τα πρόβατα εις το όπισθεν μέρος της ερήμου και ήλθεν εις το όρος του Θεού, το Χωρήβ. 2 Εφάνη δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου εν φλογί πυρός εκ μέσου της βάτου· και είδε και ιδού, η βάτος...