Περιάλης Αντώνης – Τιμή και αδελφική φροντίδα…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Τιμή και αδελφική φροντίδα…

Κυριακή 28/05/2023 12 Σας παρακαλούμεν δε, αδελφοί, να γνωρίζητε τους όσοι κοπιάζουσι μεταξύ σας και είναι προεστώτές σας εν Κυρίω και σας νουθετούσι, 13 και να τιμάτε αυτούς εν αγάπη υπερεκπερισσού διά το έργον αυτών. Ειρηνεύετε μεταξύ σας. 14 Σας παρακαλούμεν δε, αδελφοί, νουθετείτε τους ατάκτους, παρηγορείτε τους ολιγοψύχους, περιθάλπετε τους ασθενείς, μακροθυμείτε προς πάντας....

Περιάλης Αντώνης – Θεία Κοινωνία: Διευκρινήσεις
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Θεία Κοινωνία: Διευκρινήσεις

Κυριακή 09/04/2023 – Μήνυμα πριν τη Θεία Κοινωνία 17 Ενώ δε παραγγέλλω τούτο, δεν επαινώ ότι συνέρχεσθε ουχί διά το καλήτερον αλλά διά το χειρότερον. 18 Διότι πρώτον μεν όταν συνέρχησθε εις την εκκλησίαν, ακούω ότι υπάρχουσι σχίσματα μεταξύ σας, και μέρος τι πιστεύω· 19 διότι είναι ανάγκη να υπάρχωσι και αιρέσεις μεταξύ σας, διά...

Περιάλης Αντώνης – Ο Ιησούς ευλογεί τα παιδιά!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο Ιησούς ευλογεί τα παιδιά!

Κυριακή 15/01/2023 13 Και έφεραν προς αυτόν παιδία, διά να εγγίση αυτά· οι δε μαθηταί επέπληττον τους φέροντας. 14 Ιδών δε ο Ιησούς ηγανάκτησε και είπε προς αυτούς· Αφήσατε τα παιδία να έρχωνται προς εμέ, και μη εμποδίζετε αυτά· διότι των τοιούτων είναι η βασιλεία του Θεού. 15 Αληθώς σας λέγω, Όστις δεν δεχθή την...

Περιάλης Αντώνης – Επιθυμία επεθύμησα…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Επιθυμία επεθύμησα…

Κυριακή 13/11/2022 13 Και όταν πήγαν, βρήκαν όπως τους είχε πει· και ετοίμασαν το Πάσχα. 14 Και όταν ήρθε η ώρα, κάθησε στο τραπέζι, και οι δώδεκα απόστολοι μαζί του. 15 Και τους είπε: Πολύ επιθύμησα να φάω με σας αυτό το Πάσχα, προτού να πάθω· 16 επειδή, σας λέω ότι δεν θα φάω πλέον...

Περιάλης Αντώνης – Όταν ο Χριστός έβγαζε τα δαιμόνια…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Όταν ο Χριστός έβγαζε τα δαιμόνια…

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 04/09/2022 Περικοπή: Κατά Μάρκον 9: 22- 27 22 Και πολλές φορές τον έρριξε και σε φωτιά και στα νερά, για να τον εξολοθρεύσει· αλλά, αν μπορείς κάτι, βοήθησέ μας, δείχνοντας σπλάχνα επάνω μας. 23 Και ο Ιησούς είπε σ’ αυτόν, το: Αν μπορείς να πιστέψεις, όλα είναι δυνατά σ’...

Περιάλης Αντώνης – Αυτά να συλλογίζεστε…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αυτά να συλλογίζεστε…

Ομιλία πριν την Θεία Κοινωνία – 31/07/2022 Περικοπή: Προς Φιλιππησίους 4:8 8 Τέλος, αδελφοί μου, όσα είναι αληθινά, όσα είναι σεμνά, όσα είναι δίκαια, όσα είναι καθαρά, όσα είναι προσφιλή, όσα έχουν καλή φήμη, αν υπάρχει κάποια αρετή, και αν υπάρχει κάποιος έπαινος, αυτά να συλλογίζεστε.

Περιάλης Αντώνης – Το Πάσχα μας ο Χριστός!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Το Πάσχα μας ο Χριστός!

Ομιλία πριν την Κοινωνία – 30/01/2022 Περικοπή:  Κατά Λουκάν  22:15-20 15 Και τους είπε: Πολύ επιθύμησα να φάω με σας αυτό το Πάσχα, προτού να πάθω 16 επειδή, σας λέω ότι δεν θα φάω πλέον απ’ αυτό μέχρις ότου εκπληρωθεί στη βασιλεία τού Θεού 17 Και αφού πήρε το ποτήρι, ευχαρίστησε και είπε: Λάβετε τούτο...

Περιάλης Αντώνης – Τι είδους αγάπη!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Τι είδους αγάπη!

Ομιλία πριν την Κοινωνία – 23/01/2022 Περικοπή:  Ιωάννου Α’ 1:1-3 1 Εκείνο που ήταν από την αρχή, εκείνο που ακούσαμε, εκείνο που είδαμε με τα μάτια μας, εκείνο που τη θέα του κοιτάξαμε και τα χέρια μας ψηλάφησαν, για τον Λόγο τής ζωής, 2 και η ζωή φανερώθηκε, και είδαμε και δίνουμε μαρτυρία και εξαγγέλλουμε...