Περιάλης Αντώνης – Συνάθροιση με λειτουργία χαρισμάτων
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Συνάθροιση με λειτουργία χαρισμάτων

Α’ Κορινθίους 14:23-33 23 Αν, λοιπόν, ολόκληρη η εκκλησία συναθροιστεί στον ίδιο τόπο, και όλοι μιλάνε με γλώσσες, και μπουν μέσα ιδιώτες ή άπιστοι, δεν θα πουν ότι είστε παράφρονες; 24 Αλλά, αν όλοι προφητεύουν, και μπει μέσα κάποιος άπιστος ή ιδιώτης, ελέγχεται από όλους, ανακρίνεται από όλους· 25 και έτσι, τα κρυφά τής καρδιάς...

Περιάλης Αντώνης – Μιλώντας για τη βάφτιση…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μιλώντας για τη βάφτιση…

Κατά Ματθαίον 3:13-17 13 Τότε, ο Ιησούς έρχεται από τη Γαλιλαία στον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη, για να βαπτιστεί απ’ αυτόν. 14 Και ο Ιωάννης τον εμπόδιζε, λέγοντας: Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα, κι εσύ έρχεσαι σε μένα; 15 Απαντώντας, όμως, ο Ιησούς τού είπε: Άφησε, τώρα· επειδή, έτσι είναι πρέπον σε μας,...

Περιάλης Αντώνης – Προσκολλημένοι στον Ιησού…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Προσκολλημένοι στον Ιησού…

Προς Εβραίους 12:1-2 1 Κι εμείς, λοιπόν, καθώς είμαστε περικυκλωμένοι από ένα τόσο μεγάλο σύννεφο μαρτύρων, ας απορρίψουμε κάθε βάρος και την αμαρτία που εύκολα μας περιπλέκει, και ας τρέχουμε με υπομονή τον αγώνα που είναι μπροστά μας· 2 αποβλέποντας στον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή τής πίστης, ο οποίος, εξαιτίας τής χαράς που ήταν...

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Η σχέση του χριστιανού με τον κόσμο
Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Η σχέση του χριστιανού με τον κόσμο

Ιωάννου Α’ 2:15-17 15 Μη αγαπάτε τον κόσμο, ούτε αυτά που υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, η αγάπη τού Πατέρα δεν υπάρχει μέσα σ’ αυτόν· 16 επειδή, κάθε τι που υπάρχει στον κόσμο: Η επιθυμία τής σάρκας και η επιθυμία των ματιών και η αλαζονεία τού βίου, δεν είναι από τον...

Περιάλης Αντώνης – Δέστε, ένα μυστήριο…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Δέστε, ένα μυστήριο…

Ά Κορινθίους 15:50-58 50 Και λέω τούτο, αδελφοί, ότι σάρκα και αίμα δεν μπορούν να κληρονομήσουν τη βασιλεία τού Θεού ούτε η φθορά κληρονομεί την αφθαρσία. 51 Δέστε, ένα μυστήριο λέω προς εσάς· όλοι μεν δεν θα κοιμηθούμε, όλοι όμως θα μεταμορφωθούμε, 52 σε μια στιγμή, σε χρόνο ανοιγοκλεισίματος του ματιού, στην έσχατη σάλπιγγα· επειδή,...

Περιάλης Αντώνης – Έργο ανακαίνισης, τα καλά και ωφέλιμα
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Έργο ανακαίνισης, τα καλά και ωφέλιμα

Προς Τίτον 3:4-9 4 Αλλ’ ότε εφανερώθη η χρηστότης και η φιλανθρωπία του Σωτήρος ημών Θεού, 5 ουχί εξ έργων δικαιοσύνης τα οποία επράξαμεν ημείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς διά λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινίσεως του Αγίου Πνεύματος, 6 το οποίον εξέχεε πλουσίως εφ’ ημάς διά Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών, 7 ίνα...

Περιάλης Αντώνης – Συνείδηση – Μία τούφα μωβ και μία πράσινη
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Συνείδηση – Μία τούφα μωβ και μία πράσινη

Α’ Κορινθίους 10:23-33 23 Πάντα είναι εις την εξουσίαν μου αλλά πάντα δεν συμφέρουσι· πάντα είναι εις την εξουσίαν μου, αλλά πάντα δεν οικοδομούσι. 24 Μηδείς ας ζητή το εαυτού συμφέρον, αλλ’ έκαστος τα του άλλου. 25 Παν το πωλούμενον εν τω μακελλίω τρώγετε, μηδέν εξετάζοντες διά την συνείδησιν· 26 διότι του Κυρίου είναι η...