Περιάλης Αντώνης – Μικτοί γάμοι και κίνδυνοι! (Μάθημα 18ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μικτοί γάμοι και κίνδυνοι! (Μάθημα 18ο)

Τετάρτη 16/10/2019 Σειρά Μαθημάτων – 13:23-31 (Μάθημα 18ο) 23 Ακόμα, κατά τις ημέρες εκείνες είδα τους Ιουδαίους, εκείνους που πήραν γυναίκες από την Άζωτο, Αμμωνίτισσες, και Μωαβίτισσες· 24 και τα παιδιά τους να μισομιλούν τη γλώσσα τής Αζώτου, και να μη ξέρουν να μιλήσουν την Ιουδαϊκή γλώσσα, αλλά μιλούσαν σύμφωνα με τη γλώσσα διάφορων λαών. 25...

Περιάλης Αντώνης – Φροντίδα και αποκατάσταση της υπηρεσίας! (Μάθημα 17ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Φροντίδα και αποκατάσταση της υπηρεσίας! (Μάθημα 17ο)

Τετάρτη 25/09/2019 Σειρά Μαθημάτων – 13:10-22 (Μάθημα 17ο) 10 Και έμαθα ότι τα μερίδια των Λευιτών δεν δόθηκαν σ’ αυτούς· επειδή, οι Λευίτες και οι ψαλτωδοί, που εκτελούσαν το έργο, έφυγαν κάθε ένας στο χωράφι του. 11 Και επέπληξα τους προεστώτες, και τους είπα: Γιατί εγκαταλείφθηκε ο οίκος τού Θεού; Και τους συγκέντρωσα, και τους αποκατέστησα...

Περιάλης Αντώνης – Αυθόρμητη συνθήκη αφιέρωσης… (Μάθημα 14ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αυθόρμητη συνθήκη αφιέρωσης… (Μάθημα 14ο)

Τετάρτη 04/09/2019 Σειρά Μαθημάτων – Νεεμίας 9:22-38 (Μάθημα 14ο) 22 Και τους έδωσες βασίλεια και λαούς, και τα διαμοίρασες σ’ αυτούς για μερίδες· και κληρονόμησαν τη γη τού Σηών, και τη γη τού βασιλιά τής Εσεβών, και τη γη τού Ωγ, του βασιλιά τής Βασάν. 23 Και πλήθυνες τους γιους τους όπως τα αστέρια τού...

Περιάλης Αντώνης – Εξομολόγηση από καρδιάς! (Μάθημα 13ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Εξομολόγηση από καρδιάς! (Μάθημα 13ο)

Τετάρτη 28/08/2019 Σειρά Μαθημάτων – Νεεμίας 9:6-21 (Μάθημα 13ο) 6 Εσύ αυτός είσαι ο μόνος Κύριος· εσύ δημιούργησες τον ουρανό, τους ουρανούς των ουρανών, και ολόκληρη τη στρατιά τους, τη γη, και όλα όσα [είναι] επάνω σ’ αυτή, τις θάλασσες, και όλα όσα [είναι] μέσα σ’ αυτές, κι εσύ ζωοποιείς όλα αυτά· κι εσένα προσκυνούν...

Περιάλης Αντώνης – Σηκωθείτε, ευλογήστε τον Κύριο! (Μάθημα 12ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Σηκωθείτε, ευλογήστε τον Κύριο! (Μάθημα 12ο)

Τετάρτη 21/08/2019 Σειρά Μαθημάτων – Νεεμίας 8:13-18, 9:1-6 (Μάθημα 12ο) 14 Και βρήκαν γραμμένο στον νόμο, που ο Κύριος είχε προστάξει διαμέσου τού Μωυσή, να κατοικήσουν οι γιοι Ισραήλ σε σκηνές στη γιορτή τού έβδομου μήνα· 15 και να δημοσιεύσουν και να διακηρύξουν σε όλες τις πόλεις τους, και στην Ιερουσαλήμ, λέγοντας: Βγείτε έξω στο...

Περιάλης Αντώνης – Δίνοντας την έννοια, εξηγώντας το ανάγνωσμα! (Μάθημα 11ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Δίνοντας την έννοια, εξηγώντας το ανάγνωσμα! (Μάθημα 11ο)

Τετάρτη 14/08/2019 Σειρά Μαθημάτων – Νεεμίας 8:1-13 (Μάθημα 11ο) 1 ΚΑΙ συγκεντρώθηκε ολόκληρος ο λαός, σαν ένας άνθρωπος, στην πλατεία που ήταν μπροστά στην πύλη των νερών· και είπαν στον Έσδρα, τον γραμματέα, να φέρει το βιβλίο τού νόμου τού Μωυσή, που ο Κύριος είχε προστάξει στον Ισραήλ. 2 Και την πρώτη ημέρα τού έβδομου...

Περιάλης Αντώνης – Κάνω ένα μεγάλο έργο! (Μάθημα 9ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κάνω ένα μεγάλο έργο! (Μάθημα 9ο)

Τετάρτη 31/07/2019 Σειρά Μαθημάτων – Νεεμίας 6:1-19 (Μάθημα 9ο) 1 Και καθώς ο Σαναβαλλάτ, και ο Τωβίας, και ο Γησέμ, ο Άραβας, και οι υπόλοιποι από τους εχθρούς μας, άκουσαν ότι εγώ οικοδόμησα το τείχος, και δεν έμεινε πια σ’ αυτό χάλασμα, αν και μέχρις εκείνον τον καιρό δεν είχα στήσει πόρτες επάνω στις πύλες,...

  • 1
  • 2