Περιάλης Αντώνης – Εγώ είμαι!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Εγώ είμαι!

Τετάρτη 22/03/2023 9 και τώρα ιδού, η κραυγή των υιών Ισραήλ ήλθεν εις εμέ· και είδον έτι την κατάθλιψιν, με την οποίαν οι Αιγύπτιοι καταθλίβουσιν αυτούς· 10 ελθέ λοιπόν τώρα και θέλω σε αποστείλει προς τον Φαραώ, και θέλεις εξαγάγει τον λαόν μου τους υιούς Ισραήλ εξ Αιγύπτου. 11 Και απεκρίθη ο Μωϋσής προς τον...

Περιάλης Αντώνης – Ποιος είμαι εγώ, για να πάω;
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ποιος είμαι εγώ, για να πάω;

Τετάρτη 15/03/2023 1 Ο δε Μωϋσής έβοσκε τα πρόβατα του Ιοθόρ, πενθερού αυτού, ιερέως της Μαδιάμ· και έφερε τα πρόβατα εις το όπισθεν μέρος της ερήμου και ήλθεν εις το όρος του Θεού, το Χωρήβ. 2 Εφάνη δε εις αυτόν άγγελος Κυρίου εν φλογί πυρός εκ μέσου της βάτου· και είδε και ιδού, η βάτος...

Περιάλης Αντώνης – Απαραίτητη εκπαίδευση για μελλοντική υπηρεσία…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Απαραίτητη εκπαίδευση για μελλοντική υπηρεσία…

Τετάρτη 08/03/2023 11 Και κατά τις ημέρες εκείνες, αφού ο Μωυσής μεγάλωσε, βγήκε προς τους αδελφούς του· και παρατηρώντας τα βάρη τους, βλέπει έναν άνθρωπο Αιγύπτιο να χτυπάει έναν Εβραίο, από τους αδελφούς του. 12 Και κοιτάζοντας ολόγυρα, εδώ κι εκεί, και βλέποντας ότι δεν [υπήρχε] κανένας, χτύπησε τον Αιγύπτιο, και τον έκρυψε στην άμμο....

Περιάλης Αντώνης – Επειδή σέβονταν το Θεό…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Επειδή σέβονταν το Θεό…

Τετάρτη 01/03/2023 15 Και ο βασιλιάς των Αιγυπτίων μίλησε στις μαμές των Εβραίων, (από τις οποίες η μία ονομαζόταν Σεπφώρα, και η άλλη Φουά), 16 και είπε: Όταν μαιεύετε τις Εβραίες, και τις δείτε επάνω στη γέννα, αν μεν είναι αρσενικό, να το θανατώνετε· αν, όμως, είναι θηλυκό, τότε ας ζήσει. 17 Και οι μαμές...

Περιάλης Αντώνης – Όταν τα γεγονότα σκληραίνουν, ο Θεός είναι παρών!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Όταν τα γεγονότα σκληραίνουν, ο Θεός είναι παρών!

Τετάρτη 22/02/2023 1 ΚΑΙ αυτά είναι τα ονόματα των γιων Ισραήλ, εκείνων που μπήκαν μέσα στην Αίγυπτο μαζί με τον Ιακώβ· μπήκαν μέσα, κάθε ένας μαζί με την οικογένειά του: 2 Ο Ρουβήν, ο Συμεών, ο Λευί, και ο Ιούδας, 3 ο Ισσάχαρ, ο Ζαβουλών, και ο Βενιαμίν, 4 ο Δαν και ο Νεφθαλί, ο...

Περιάλης Αντώνης – Μικτοί γάμοι και κίνδυνοι! (Μάθημα 18ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μικτοί γάμοι και κίνδυνοι! (Μάθημα 18ο)

Τετάρτη 16/10/2019 Σειρά Μαθημάτων – 13:23-31 (Μάθημα 18ο) 23 Ακόμα, κατά τις ημέρες εκείνες είδα τους Ιουδαίους, εκείνους που πήραν γυναίκες από την Άζωτο, Αμμωνίτισσες, και Μωαβίτισσες· 24 και τα παιδιά τους να μισομιλούν τη γλώσσα τής Αζώτου, και να μη ξέρουν να μιλήσουν την Ιουδαϊκή γλώσσα, αλλά μιλούσαν σύμφωνα με τη γλώσσα διάφορων λαών. 25...

Περιάλης Αντώνης – Φροντίδα και αποκατάσταση της υπηρεσίας! (Μάθημα 17ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Φροντίδα και αποκατάσταση της υπηρεσίας! (Μάθημα 17ο)

Τετάρτη 25/09/2019 Σειρά Μαθημάτων – 13:10-22 (Μάθημα 17ο) 10 Και έμαθα ότι τα μερίδια των Λευιτών δεν δόθηκαν σ’ αυτούς· επειδή, οι Λευίτες και οι ψαλτωδοί, που εκτελούσαν το έργο, έφυγαν κάθε ένας στο χωράφι του. 11 Και επέπληξα τους προεστώτες, και τους είπα: Γιατί εγκαταλείφθηκε ο οίκος τού Θεού; Και τους συγκέντρωσα, και τους αποκατέστησα...

Περιάλης Αντώνης – Αυθόρμητη συνθήκη αφιέρωσης… (Μάθημα 14ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αυθόρμητη συνθήκη αφιέρωσης… (Μάθημα 14ο)

Τετάρτη 04/09/2019 Σειρά Μαθημάτων – Νεεμίας 9:22-38 (Μάθημα 14ο) 22 Και τους έδωσες βασίλεια και λαούς, και τα διαμοίρασες σ’ αυτούς για μερίδες· και κληρονόμησαν τη γη τού Σηών, και τη γη τού βασιλιά τής Εσεβών, και τη γη τού Ωγ, του βασιλιά τής Βασάν. 23 Και πλήθυνες τους γιους τους όπως τα αστέρια τού...