Περιάλης Αντώνης – Εξομολόγηση από καρδιάς! (Μάθημα 13ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Εξομολόγηση από καρδιάς! (Μάθημα 13ο)

Τετάρτη 28/08/2019 Σειρά Μαθημάτων – Νεεμίας 9:6-21 (Μάθημα 13ο) 6 Εσύ αυτός είσαι ο μόνος Κύριος· εσύ δημιούργησες τον ουρανό, τους ουρανούς των ουρανών, και ολόκληρη τη στρατιά τους, τη γη, και όλα όσα [είναι] επάνω σ’ αυτή, τις θάλασσες, και όλα όσα [είναι] μέσα σ’ αυτές, κι εσύ ζωοποιείς όλα αυτά· κι εσένα προσκυνούν...

Περιάλης Αντώνης – Σηκωθείτε, ευλογήστε τον Κύριο! (Μάθημα 12ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Σηκωθείτε, ευλογήστε τον Κύριο! (Μάθημα 12ο)

Τετάρτη 21/08/2019 Σειρά Μαθημάτων – Νεεμίας 8:13-18, 9:1-6 (Μάθημα 12ο) 14 Και βρήκαν γραμμένο στον νόμο, που ο Κύριος είχε προστάξει διαμέσου τού Μωυσή, να κατοικήσουν οι γιοι Ισραήλ σε σκηνές στη γιορτή τού έβδομου μήνα· 15 και να δημοσιεύσουν και να διακηρύξουν σε όλες τις πόλεις τους, και στην Ιερουσαλήμ, λέγοντας: Βγείτε έξω στο...

Περιάλης Αντώνης – Δίνοντας την έννοια, εξηγώντας το ανάγνωσμα! (Μάθημα 11ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Δίνοντας την έννοια, εξηγώντας το ανάγνωσμα! (Μάθημα 11ο)

Τετάρτη 14/08/2019 Σειρά Μαθημάτων – Νεεμίας 8:1-13 (Μάθημα 11ο) 1 ΚΑΙ συγκεντρώθηκε ολόκληρος ο λαός, σαν ένας άνθρωπος, στην πλατεία που ήταν μπροστά στην πύλη των νερών· και είπαν στον Έσδρα, τον γραμματέα, να φέρει το βιβλίο τού νόμου τού Μωυσή, που ο Κύριος είχε προστάξει στον Ισραήλ. 2 Και την πρώτη ημέρα τού έβδομου...

Περιάλης Αντώνης – Κάνω ένα μεγάλο έργο! (Μάθημα 9ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κάνω ένα μεγάλο έργο! (Μάθημα 9ο)

Τετάρτη 31/07/2019 Σειρά Μαθημάτων – Νεεμίας 6:1-19 (Μάθημα 9ο) 1 Και καθώς ο Σαναβαλλάτ, και ο Τωβίας, και ο Γησέμ, ο Άραβας, και οι υπόλοιποι από τους εχθρούς μας, άκουσαν ότι εγώ οικοδόμησα το τείχος, και δεν έμεινε πια σ’ αυτό χάλασμα, αν και μέχρις εκείνον τον καιρό δεν είχα στήσει πόρτες επάνω στις πύλες,...

Περιάλης Αντώνης – Όχι σιωπή όταν αδικούνται τα αδέλφια μας! (Μάθημα 8ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Όχι σιωπή όταν αδικούνται τα αδέλφια μας! (Μάθημα 8ο)

Τετάρτη 10/07/2019 Σειρά Μαθημάτων – Νεεμίας 5:1-18 (Μάθημα 8ο) 1 ΚΑΙ ξεσηκώθηκε μεγάλη κραυγή τού λαού και των γυναικών τους, ενάντια στους αδελφούς τους, τους Ιουδαίους. 2 Επειδή, υπήρχαν μερικοί που έλεγαν: Εμείς, οι γιοι μας, και οι θυγατέρες μας, είμαστε πολλοί· γι’ αυτό ας πάρουμε σιτάρι, για να φάμε, και να ζήσουμε· 3 και...

Περιάλης Αντώνης – Να θυμάστε τον Κύριο, τον μεγάλο και φοβερό! (Μάθημα 7ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Να θυμάστε τον Κύριο, τον μεγάλο και φοβερό! (Μάθημα 7ο)

Τετάρτη 03/07/2019 Σειρά Μαθημάτων – Νεεμίας 4:12-23 (Μάθημα 7ο) 12 Και όταν ήρθαν οι Ιουδαίοι, που κατοικούσαν κοντά τους, μας είπαν δέκα φορές: Προσέχετε απ’ όλους τους τόπους, από τους οποίους επιστρέφετε σε μας. 13 Γι’ αυτό, έστησα στους χαμηλότερους τόπους, πίσω από το τείχος, και στους ψηλότερους τόπους, έστησα τον λαό κατά συγγένειες, με...

Περιάλης Αντώνης – Ενάντια στο κεφάλι τους; (Μάθημα 6ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ενάντια στο κεφάλι τους; (Μάθημα 6ο)

Τετάρτη 26/06/2019 Σειρά Μαθημάτων – Νεεμίας 4:1-11 (Μάθημα 6ο) 1 Και όταν ο Σαναβαλλάτ άκουσε ότι εμείς οικοδομούμε το τείχος, οργίστηκε, και αγανάκτησε πολύ, και περιγέλασε τους Ιουδαίους. 2 Και μίλησε μπροστά στους αδελφούς του και στο στράτευμα της Σαμάρειας, και είπε: Τι κάνουν αυτοί οι άθλιοι Ιουδαίοι; Θα τους αφήσουν; Θα θυσιάσουν; Θα τελειώσουν...

Περιάλης Αντώνης – Μυστική αποστολή και ενθάρρυνση! (Μάθημα 4ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μυστική αποστολή και ενθάρρυνση! (Μάθημα 4ο)

Τετάρτη 05/06/2019 Σειρά Μαθημάτων – Νεεμίας 2:9-20 (Μάθημα 4ο) 9 Ήρθα, λοιπόν, στους επάρχους, που ήσαν πέρα από τον ποταμό, και τους έδωσα τις επιστολές τού βασιλιά. Και είχε στείλει ο βασιλιάς μαζί μου αρχηγούς στρατιωτικής δύναμης και καβαλάρηδες. 10 Και όταν ο Σαναβαλλάτ, ο Ορωνίτης, και ο Τωβίας, ο δούλος, ο Αμμωνίτης, άκουσαν, λυπήθηκαν...