Περιάλης Αντώνης – Ελευθέρωσε τον λαό μου, να με λατρεύσει!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ελευθέρωσε τον λαό μου, να με λατρεύσει!

Τετάρτη 31/05/2023 1 Και είπε Κύριος προς τον Μωϋσήν, Ύπαγε προς τον Φαραώ και ειπέ προς αυτόν, Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός των Εβραίων. Εξαπόστειλον τον λαόν μου, διά να με λατρεύση· 2 διότι, εάν δεν θέλης να εξαποστείλης και εάν έτι κρατής αυτούς, 3 ιδού, η χειρ του Κυρίου θέλει είσθαι επί τα κτήνη...

Περιάλης Αντώνης – Τιμή και αδελφική φροντίδα…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Τιμή και αδελφική φροντίδα…

Κυριακή 28/05/2023 12 Σας παρακαλούμεν δε, αδελφοί, να γνωρίζητε τους όσοι κοπιάζουσι μεταξύ σας και είναι προεστώτές σας εν Κυρίω και σας νουθετούσι, 13 και να τιμάτε αυτούς εν αγάπη υπερεκπερισσού διά το έργον αυτών. Ειρηνεύετε μεταξύ σας. 14 Σας παρακαλούμεν δε, αδελφοί, νουθετείτε τους ατάκτους, παρηγορείτε τους ολιγοψύχους, περιθάλπετε τους ασθενείς, μακροθυμείτε προς πάντας....

Περιάλης Αντώνης – Η φύση απεχθάνεται το κενό!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η φύση απεχθάνεται το κενό!

Κυριακή 28/05/2023 14 Και εξέβαλλε δαιμόνιον, και αυτό ήτο κωφόν· αφού δε εξήλθε το δαιμόνιον, ελάλησεν ο κωφός, και εθαύμασαν οι όχλοι. 15 Τινές όμως εξ αυτών είπον· Διά του Βεελζεβούλ του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. 16 Άλλοι δε πειράζοντες εζήτουν παρ’ αυτού σημείον εξ ουρανού. 17 Πλην αυτός νοήσας τους διαλογισμούς αυτών,...

Περιάλης Αντώνης – Οι άρχοντες είναι ματαιότητα και ψέμα!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Οι άρχοντες είναι ματαιότητα και ψέμα!

Κυριακή 21/05/2023 1 «Εις τον πρώτον μουσικόν, διά Ιεδουθούν. Ψαλμός του Δαβίδ.» Επί τον Θεόν βεβαίως αναπαύεται η ψυχή μου· εξ αυτού πηγάζει η σωτηρία μου. 2 Αυτός βεβαίως είναι πέτρα μου και σωτηρία μου· προπύργιον μου· δεν θέλω σαλευθή πολύ. 3 Έως πότε θέλετε επιβουλεύεσθαι εναντίον ανθρώπου; σεις πάντες θέλετε φονευθή· είσθε ως τοίχος...

Περιάλης Αντώνης – Συμβιβασμός…λέμε Όχι!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Συμβιβασμός…λέμε Όχι!

Τετάρτη 17/05/2023 20 Και είπε Κύριος προς τον Μωϋσήν, Σηκώθητι ενωρίς το πρωΐ και στάθητι ενώπιον του Φαραώ· ιδού, εξέρχεται εις το ύδωρ· και ειπέ προς αυτόν, Ούτω λέγει Κύριος· Εξαπόστειλον τον λαόν μου διά να με λατρεύση· 21 διότι εάν δεν εξαποστείλης τον λαόν μου, ιδού, θέλω στείλει επί σε και επί τους θεράποντάς...

Περιάλης Αντώνης – Αφιέρωση πρεσβυτέρου και διακόνου
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αφιέρωση πρεσβυτέρου και διακόνου

Κυριακή 07/05/2023 Πράξεις 6:1-7 1 Εν δε ταις ημέραις ταύταις, ότε επληθύνοντο οι μαθηταί, έγεινε γογγυσμός των Ελληνιστών κατά των Εβραίων, ότι αι χήραι αυτών παρεβλέποντο εν τη καθημερινή διακονία. 2 Τότε οι δώδεκα, προσκαλέσαντες το πλήθος των μαθητών, είπον· Δεν είναι πρέπον να αφήσωμεν ημείς τον λόγον του Θεού και να διακονώμεν εις τραπέζας....

Περιάλης Αντώνης – Αναστημένος Χριστός, Ζωντανή Εκκλησία!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αναστημένος Χριστός, Ζωντανή Εκκλησία!

Κυριακή 07/05/2023 5 Και τη επαύριον συνήχθησαν εις την Ιερουσαλήμ οι άρχοντες αυτών και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς, 6 και Άννας ο αρχιερεύς και Καϊάφας και Ιωάννης και Αλέξανδρος και όσοι ήσαν εκ γένους αρχιερατικού. 7 Και στήσαντες αυτούς εις το μέσον, ηρώτων· Διά ποίας δυνάμεως ή διά ποίου ονόματος επράξατε τούτο σεις; 8...

Περιάλης Αντώνης – Σε έκανα να είσαι Θεός…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Σε έκανα να είσαι Θεός…

Τετάρτη 03/05/2023 1 Και είπε Κύριος προς τον Μωϋσήν, Ιδέ, εγώ σε κατέστησα Θεόν εις τον Φαραώ· και Ααρών ο αδελφός σου θέλει είσθαι προφήτης σου· 2 συ θέλεις λαλήσει πάντα όσα σε προστάζω· ο δε Ααρών ο αδελφός σου θέλει λαλήσει προς τον Φαραώ, διά να εξαποστείλη τους υιούς Ισραήλ εκ της γης αυτού·...

Περιάλης Αντώνης – Έχει όνομα ο Θεός;
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Έχει όνομα ο Θεός;

Τετάρτη 26/04/2023 1 Και είπε Κύριος προς τον Μωϋσήν, Τώρα θέλεις ιδεί τι θέλω κάμει εις τον Φαραώ· διότι διά χειρός κραταιάς θέλει εξαποστείλει αυτούς· και διά χειρός κραταιάς θέλει εκδιώξει αυτούς εκ της γης αυτού. 2 Ο Θεός ελάλησεν έτι προς τον Μωϋσήν και είπε προς αυτόν, Εγώ είμαι ο Κυριος· 3 και εφάνην...