Περιάλης Αντώνης – Πότε έρχεται η βασιλεία του Θεού;
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πότε έρχεται η βασιλεία του Θεού;

Κατά Λουκάν 17:22-37 22 Είπε δε προς τους μαθητάς· θέλουσιν ελθεί ημέραι, ότε θέλετε επιθυμήσει να ίδητε μίαν των ημερών του Υιού του ανθρώπου, και δεν θέλετε ιδεί. 23 και θέλουσι σας ειπεί· Ιδού, εδώ είναι, ή Ιδού εκεί· μη υπάγητε μηδ’ ακολουθήσητε. 24 Διότι ως η αστραπή η αστράπτουσα εκ της υπ’ ουρανόν λάμπει...

Περιάλης Αντώνης – Ο Κύριος προπορεύεται με νεφέλη και φωτιά!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο Κύριος προπορεύεται με νεφέλη και φωτιά!

Έξοδος 13:17-22 17 Ότε δε ο Φαραώ εξαπέστειλε τον λαόν, ο Θεός δεν ώδήγησεν αυτούς διά της οδού της γης των Φιλισταίων, αν και ήτο η συντομωτέρα· διότι ο Θεός είπε, Μήποτε ο λαός ιδών πόλεμον μεταμεληθή, και επιστρέψη εις Αίγυπτον. 18 Αλλ’ ο Θεός περιέφερε τον λαόν διά της οδού της ερήμου προς την...

Περιάλης Αντώνης – Αντιμετωπίζοντας τους γίγαντες!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αντιμετωπίζοντας τους γίγαντες!

Ιησούς του Ναυή 14:6-15 6 Και προσήλθον οι υιοί Ιούδα προς τον Ιησούν εις Γάλγαλα, και είπε προς αυτόν Χάλεβ ο υιός του Ιεφοννή ο Κενεζαίος, Συ εξεύρεις τον λόγον τον οποίον ελάλησεν ο Κύριος προς τον Μωϋσήν, τον άνθρωπον του Θεού, περί εμού και σου εν Κάδης-βαρνή· 7 ήμην τεσσαράκοντα ετών ηλικίας, ότε με...

Περιάλης Αντώνης – Εγώ είμαι η ελευθερία σου!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Εγώ είμαι η ελευθερία σου!

Έξοδος 13:1-16 1 Και ελάλησε Κύριος προς τον Μωϋσήν, λέγων, 2 Καθιέρωσον εις εμέ παν πρωτότοκον διανοίγον πάσαν μήτραν μεταξύ των υιών Ισραήλ, από ανθρώπου έως κτήνους· ιδικόν μου είναι τούτο. 3 Και είπεν ο Μωϋσής προς τον λαόν, Έχετε εις την μνήμην σας την ημέραν ταύτην, καθ’ ην εξήλθετε εξ Αιγύπτου εξ οίκου δουλείας·...

Περιάλης Αντώνης -Μπροστά στον θρόνο της δόξας Του!
Sermons

Περιάλης Αντώνης -Μπροστά στον θρόνο της δόξας Του!

Κατά Ματθαίον 25:31-46 31 Όταν δε έλθη ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντες οι άγιοι άγγελοι μετ’ αυτού, τότε θέλει καθήσει επί του θρόνου της δόξης αυτού, 32 και θέλουσι συναχθή έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη, και θέλει χωρίσει αυτούς απ’ αλλήλων, καθώς ο ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από των εριφίων,...

Περιάλης Αντώνης – Κανένας σκύλος δε θα γαυγίσει!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κανένας σκύλος δε θα γαυγίσει!

Έξοδος 11:1-10 1 Είπε δε Κύριος προς τον Μωϋσήν, Έτι μίαν πληγήν θέλω φέρει επί τον Φαραώ και επί την Αίγυπτον· μετά ταύτα θέλει σας εξαποστείλει εντεύθεν· εξαποστέλλων υμάς θέλει βεβαίως και διώξει υμάς ολοκλήρως εντεύθεν· 2 λάλησον τώρα εις τα ώτα του λαού, και ας ζητήση πας ανήρ παρά του γείτονος αυτού, και πάσα...

Περιάλης Αντώνης – Δέστε, ένα μυστήριο…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Δέστε, ένα μυστήριο…

Ά Κορινθίους 15:50-58 50 Και λέω τούτο, αδελφοί, ότι σάρκα και αίμα δεν μπορούν να κληρονομήσουν τη βασιλεία τού Θεού ούτε η φθορά κληρονομεί την αφθαρσία. 51 Δέστε, ένα μυστήριο λέω προς εσάς· όλοι μεν δεν θα κοιμηθούμε, όλοι όμως θα μεταμορφωθούμε, 52 σε μια στιγμή, σε χρόνο ανοιγοκλεισίματος του ματιού, στην έσχατη σάλπιγγα· επειδή,...

Περιάλης Αντώνης – Κύριε, βοήθειά μου και παρηγοριά μου!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κύριε, βοήθειά μου και παρηγοριά μου!

Ψαλμός 86 1 «Προσευχή του Δαβίδ.» Κλίνον, Κύριε, το ωτίον σου· επάκουσόν μου, διότι πτωχός και πένης είμαι εγώ. 2 Φύλαξον την ψυχήν μου, διότι είμαι όσιος· συ, Θεέ μου, σώσον τον δούλον σου τον ελπίζοντα επί σε. 3 Ελέησόν με, Κύριε, διότι προς σε κράζω όλην την ημέραν. 4 Εύφρανον την ψυχήν του δούλου...

Περιάλης Αντώνης – Ούτε νύχι δε θα μείνει πίσω μας!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ούτε νύχι δε θα μείνει πίσω μας!

Έξοδος 10:21-29 21 Και είπε Κύριος προς τον Μωϋσήν, Έκτεινον την χείρα σου προς τον ουρανόν και θέλει γείνει σκότος επί την γην της Αιγύπτου και σκότος ψηλαφητόν. 22 Και εξέτεινεν ο Μωϋσής την χείρα αυτού προς τον ουρανόν, και έγεινε σκότος πυκνόν εφ’ όλην την γην της Αιγύπτου τρεις ημέρας. 23 Δεν έβλεπεν ο...

Περιάλης Αντώνης – Φαινομενική ταπείνωση, αληθινή σκλήρυνση!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Φαινομενική ταπείνωση, αληθινή σκλήρυνση!

Έξοδος 10:1-20 1 Και είπε Κύριος προς τον Μωϋσήν, Είσελθε προς τον Φαραώ· διότι εγώ εσκλήρυνα την καρδίαν αυτού και την καρδίαν των θεραπόντων αυτού, διά να δείξω τα σημείά μου ταύτα εν μέσω αυτών· 2 και διά να διηγήσαι εις τα ώτα του υιού σου και εις τον υιόν του υιού σου, τα όσα...