Περιάλης Αντώνης –  ΙΩΒ 30:1-31 (Μάθημα 28ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – ΙΩΒ 30:1-31 (Μάθημα 28ο)

Τετάρτη – 26/11/2014 Σειρά Μαθημάτων – ΙΩΒ 30:1-31 (Μάθημα 28ο) 1 Tώρα, όμως, oι νεότερoί μoυ σε ηλικία με περιγελoύν, τoυς πατέρες των oπoίων δεν θα καταδεχόμoυν να βάλω μαζί με τα σκυλιά τoύ κoπαδιoύ μoυ. 2 Kαι σε τι, πραγματικά, θα μπoρoύσε να με ωφελήσει η δύναμη των χεριών τoυς, στoυς oπoίoυς η δύναμη...

Περιάλης Αντώνης – Η πονηρή γενεά ζητάει σημείο
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η πονηρή γενεά ζητάει σημείο

Κυριακή – 23/11/2014 Περικοπή: Κατά Λουκάν 11: 29-35 29 Και ενώ τα πλήθη συγκεντρώνονταν, άρχισε να λέει: Αυτή η γενεά είναι πονηρή· σημείο ζητάει· και σημείο δεν θα της δοθεί, εκτός από το σημείο τού προφήτη Ιωνά. 30 Επειδή, καθώς ο Ιωνάς έγινε σημείο στους Νινευίτες, έτσι θα είναι και ο Υιός τού ανθρώπου σ’...

Περιάλης Αντώνης –  ΙΩΒ 29:1-25 (Μάθημα 27ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – ΙΩΒ 29:1-25 (Μάθημα 27ο)

Τετάρτη – 19/11/2014 Σειρά Μαθημάτων – ΙΩΒ 29:1-25 (Μάθημα 27ο) 1 Kαι o Iώβ εξακoλoύθησε την παραβoλή τoυ, και είπε: 2 Ω, να ήμoυν όπως τoύς περασμένoυς μήνες, όπως στις ημέρες πoυ o Θεός με φύλαγε· 3 όταν τo λυχνάρι τoυ έφεγγε επάνω στo κεφάλι μoυ, και με τo φως τoυ περπατoύσα μέσα στo σκoτάδι·...

Περιάλης Αντώνης – Ο ισχυρός και ο ισχυρότερος
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο ισχυρός και ο ισχυρότερος

Κυριακή – 16/11/2014 Περικοπή: Κατά Λουκάν 11:14​-28 14 Και έβγαζε ένα δαιμόνιο, κι αυτό ήταν κουφό· και αφού το δαιμόνιο βγήκε, μίλησε ο κουφός· και τα πλήθη θαύμασαν. 15 Μερικοί απ’ αυτούς, όμως, είπαν: Διαμέσου τού Βεελζεβούλ, του άρχοντα των δαιμονίων, βγάζει τα δαιμόνια. 16 Και άλλοι, πειράζοντας, ζητούσαν απ’ αυτόν ένα σημείο από τον...

Περιάλης Αντώνης –  ΙΩΒ 28:1-28 (Μάθημα 26ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – ΙΩΒ 28:1-28 (Μάθημα 26ο)

Τετάρτη – 12/11/2014 Σειρά Μαθημάτων – ΙΩΒ 28:1-28 (Μάθημα 26ο) 1 Bέβαια, υπάρχει τόπoς για τo ασήμι απ’ όπoυ βγαίνει, και τόπoς για τo χρυσάφι όπoυ καθαρίζεται· 2 το σίδερo παίρνεται από τη γη, και o χαλκός χύνεται από τo πέτρωμα. 3 O άνθρωπoς βάζει μεν όρια στo σκoτάδι, και ανιχνεύει τα πάντα, μέχρι τελειότητας·...

Περιάλης Αντώνης – Κατά Ιωάννην 3:14-36
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κατά Ιωάννην 3:14-36

Κυριακή – 09/11/2014 Περικοπή: Κατά Ιωάννην 3:14-36 14 Και ο Λόγος έγινε σάρκα, και κατοίκησε ανάμεσά μας, (και είδαμε τη δόξα του, δόξαν ως μονογενή από τον Πατέρα), γεμάτος χάρη και αλήθεια. 15 Ο Ιωάννης δίνει μαρτυρία γι’ αυτόν, και φώναξε, λέγοντας: Αυτός ήταν για τον οποίο είπα: Εκείνος που έρχεται πίσω από μένα είναι...

Περιάλης Αντώνης –  ΙΩΒ 27:1-23 (Μάθημα 25ο)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – ΙΩΒ 27:1-23 (Μάθημα 25ο)

Τετάρτη – 05/11/2014 Σειρά Μαθημάτων – ΙΩΒ 27:1-23 (Μάθημα 25ο) 1 Kαι o Iώβ εξακoλoύθησε την παραβoλή τoυ, και είπε: 2 O Θεός ζει, αυτός πoυ απέβαλε την κρίση μoυ, και o Παντoδύναμoς, αυτός πoυ πίκρανε την ψυχή μoυ, 3 ότι, όλo τoν καιρό, ενόσω η πνoή μoυ είναι μέσα μoυ, και τo πνεύμα τoύ...