Περιάλης Αντώνης – Ένας μεσίτης, άνθρωπος Χριστός Ιησούς!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ένας μεσίτης, άνθρωπος Χριστός Ιησούς!

Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον Α’  2:1-7 1 Παρακαλώ λοιπόν πρώτον πάντων να κάμνητε δεήσεις, προσευχάς, παρακλήσεις, ευχαριστίας υπέρ πάντων ανθρώπων, 2 υπέρ βασιλέων και πάντων των όντων εν αξιώμασι, διά να διάγωμεν βίον ατάραχον και ησύχιον εν πάση ευσεβεία και σεμνότητι. 3 Διότι τούτο είναι καλόν και ευπρόσδεκτον ενώπιον του σωτήρος ημών Θεού, 4...

Περιάλης Αντώνης – Ο πρώτος αμαρτωλός…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο πρώτος αμαρτωλός…

Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον Α’  α’ 12-20 12 Και ευχαριστώ τον ενδυναμώσαντά με Ιησούν Χριστόν τον Κύριον ημών, ότι ενέκρινε πιστόν και έταξεν εις την διακονίαν εμέ, 13 τον πρότερον όντα βλάσφημον και διώκτην και υβριστήν· ηλεήθην όμως, διότι αγνοών έπραξα εν απιστία, 14 αλλ’ υπερεπερίσσευσεν η χάρις του Κυρίου ημών μετά πίστεως και...

Περιάλης Αντώνης – Συνείδηση αγαθή και πίστη ανυπόκριτη!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Συνείδηση αγαθή και πίστη ανυπόκριτη!

Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον Α’  α’ 5-11 5 το δε τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη εκ καθαράς καρδίας και συνειδήσεως αγαθής και πίστεως ανυποκρίτου, 6 από των οποίων αποπλανηθέντες τινές εξετράπησαν εις ματαιολογίαν. 7 Θέλοντες να ήναι νομοδιδάσκαλοι, ενώ δεν νοούσιν ούτε όσα λέγουσιν ούτε περί τίνων διϊσχυρίζονται. 8 Εξεύρομεν δε ότι ο νόμος...

Περιάλης Αντώνης – Αγάπη από καθαρή καρδιά!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αγάπη από καθαρή καρδιά!

Σειρά Μαθημάτων – Προς Τιμόθεον Α’  α’ 1-4 1 Παύλος, απόστολος Ιησού Χριστού, κατ’ επιταγήν Θεού του Σωτήρος ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού της ελπίδος ημών, 2 προς Τιμόθεον, το γνήσιον τέκνον εις την πίστιν· είη χάρις, έλεος, ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Χριστού Ιησού του Κυρίου ημών. 3 Καθώς σε παρεκάλεσα απερχόμενος εις...

  • 1
  • 2