Χαραλάμπους Αντώνης – Οι εντολές και η αγάπη!
Sermons

Χαραλάμπους Αντώνης – Οι εντολές και η αγάπη!

Τετάρτη 24/05/2023 Κατά Μάρκον 12:28-31 28 Και προσελθών εις των γραμματέων, όστις ήκουσεν αυτούς συζητούντας, γνωρίζων ότι καλώς απεκρίθη προς αυτούς, ηρώτησεν αυτόν· Ποία εντολή είναι πρώτη πασών; 29 Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτόν ότι πρώτη πασών των εντολών είναι· Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος· 30 και θέλεις αγαπά Κύριον...