” Ολόκληρη η γραφή είναι θεόπνευστη, και ωφέλιμη για διδασκαλία.. “