Περιάλης Αντώνης – Ο ύμνος της απελευθέρωσης!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο ύμνος της απελευθέρωσης!

Έξοδος 15:1-21 1 ΤΟΤΕ, έψαλε ο Μωυσής και οι γιοι Ισραήλ τούτο το τραγούδι, προς τον Κύριο, και είπαν τα λόγια: Ας ψάλλω στον Κύριο· επειδή, δοξάστηκε με δόξα· έρριξε το άλογο και τον καβαλάρη του στη θάλασσα. 2 Ο Κύριος είναι η δύναμή μου και το τραγούδι μου, και στάθηκε η σωτηρία μου· αυτός...

Περιάλης Αντώνης – Ανάπαυση στον Ιησού!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ανάπαυση στον Ιησού!

Κατά Ματθαίον 11:25-30 & 12:1-8 Κεφάλαιο 11, Εδάφια 25-30 25 Κατά τον καιρό εκείνο, ο Ιησούς, αποκρινόμενος, είπε: Σε δοξάζω, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι αυτά τα απέκρυψες από σοφούς και συνετούς, τα αποκάλυψες όμως σε νήπια. 26 Ναι, ω Πατέρα, επειδή έτσι έγινε αρεστό μπροστά σου. 27 Όλα παραδόθηκαν από τον...

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Η σχέση του χριστιανού με τον κόσμο
Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Η σχέση του χριστιανού με τον κόσμο

Ιωάννου Α’ 2:15-17 15 Μη αγαπάτε τον κόσμο, ούτε αυτά που υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, η αγάπη τού Πατέρα δεν υπάρχει μέσα σ’ αυτόν· 16 επειδή, κάθε τι που υπάρχει στον κόσμο: Η επιθυμία τής σάρκας και η επιθυμία των ματιών και η αλαζονεία τού βίου, δεν είναι από τον...

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Οι βάσεις του αγιασμού
Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Οι βάσεις του αγιασμού

Προς Κολοσσαείς 3:12-25 & 4:1-5 Κεφάλαιο 3 12 Ντυθείτε, λοιπόν, ως εκλεκτοί τού Θεού, άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα οικτιρμών, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία· 13 υποφέροντας ο ένας τον άλλον, και συγχωρώντας ο ένας τον άλλον, αν κάποιος έχει παράπονο ενάντια σε κάποιον· όπως και ο Χριστός συγχώρεσε σε σας, έτσι κι εσείς. 14 Και σε...

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Περπάτημα σωτηρίας
Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Περπάτημα σωτηρίας

Κορινθίους Β’ 6:1-18 1 Καθώς, λοιπόν, είμαστε συνεργοί του, παρακαλούμε ταυτόχρονα να μη δεχθείτε μάταια τη χάρη τού Θεού· 2 (επειδή, λέει: «Σε καιρό δεκτό σε εισάκουσα, και σε ημέρα σωτηρίας σε βοήθησα»· δες, τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, δες, τώρα είναι ημέρα σωτηρίας)· 3 μη δίνοντας κανένα πρόσκομμα σε τίποτε, για να μη επικολληθεί κάποιο...

Περιστεράκης Γιώργος – Φραγμένο αμπέλι
Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Φραγμένο αμπέλι

Κατά Ματθαίον 21:33 33 Ακούστε μια άλλη παραβολή: Υπήρχε κάποιος άνθρωπος οικοδεσπότης, ο οποίος φύτεψε έναν αμπελώνα, και έβαλε ολόγυρά του φράχτη, και έσκαψε μέσα σ’ αυτόν ένα πατητήρι, και οικοδόμησε έναν πύργο· και τον μίσθωσε σε γεωργούς, και αποδήμησε.

Αδ. Μάικλ από Ινδία – Έχω προσευχηθεί για εσάς!
Sermons

Αδ. Μάικλ από Ινδία – Έχω προσευχηθεί για εσάς!

Κατά Λουκάν 22:28-34 28 Κι εσείς είστε αυτοί που διαμείνατε μαζί μου στους πειρασμούς μου· 29 γι’ αυτό, εγώ σας ετοιμάζω βασιλεία, όπως ο πατέρας μου ετοίμασε σε μένα, 30 για να τρώτε και να πίνετε επάνω στο τραπέζι μου μέσα στη βασιλεία μου· και να καθήσετε επάνω σε θρόνους, κρίνοντας τις δώδεκα φυλές τού...

Περιάλης Αντώνης – Όταν σχίζεται η θάλασσα!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Όταν σχίζεται η θάλασσα!

Έξοδος 14:10-31 10 Και ότε επλησίασεν ο Φαραώ, οι υιοί Ισραήλ ύψωσαν τους οφθαλμούς αυτών, και ιδού, οι Αιγύπτιοι ήρχοντο οπίσω αυτών· και εφοβήθησαν σφόδρα· και ανεβόησαν οι υιοί Ισραήλ προς τον Κύριον. 11 Και είπον προς τον Μωϋσήν, Διότι δεν ήσαν μνήματα εν Αιγύπτω, εξήγαγες ημάς διά να αποθάνωμεν εν τη ερήμω; Διά τι...

Περιαλής Αντώνης – Όλοι ουρλιάζουμε σαν αρκούδες…
Sermons

Περιαλής Αντώνης – Όλοι ουρλιάζουμε σαν αρκούδες…

Ησαΐας 59:1-21 1 Ιδού, η χειρ του Κυρίου δεν εσμικρύνθη, ώστε να μη δύναται να σώση, ουδέ το ωτίον αυτού εβάρυνεν, ώστε να μη δύναται να ακούση· 2 αλλ’ αι ανομίαι σας έβαλον χωρίσματα μεταξύ υμών και του Θεού υμών, και αι αμαρτίαι σας έκρυψαν το πρόσωπον αυτού από σας, διά να μη ακούη. 3...

Αγωγιάτης Κώστας – Μάρθα και Μαρία: Υπηρεσία και αγαθή μερίδα
Sermons

Αγωγιάτης Κώστας – Μάρθα και Μαρία: Υπηρεσία και αγαθή μερίδα

Κατά Λουκάν 10:38-42 38 Ενώ δε απήρχοντο, αυτός εισήλθεν εις κώμην τινά· και γυνή τις ονομαζομένη Μάρθα υπεδέχθη αυτόν εις τον οίκον αυτής. 39 Και αύτη είχεν αδελφήν καλουμένην Μαρίαν, ήτις και καθήσασα παρά τους πόδας του Ιησού, ήκουε τον λόγον αυτού. 40 Η δε Μάρθα ενησχολείτο εις πολλήν υπηρεσίαν· και ελθούσα έμπροσθεν αυτού είπε·...