Μαρτσίδης Βαγγέλης – Η σχέση του χριστιανού με τον κόσμο
Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Η σχέση του χριστιανού με τον κόσμο

Ιωάννου Α’ 2:15-17 15 Μη αγαπάτε τον κόσμο, ούτε αυτά που υπάρχουν μέσα στον κόσμο. Αν κάποιος αγαπάει τον κόσμο, η αγάπη τού Πατέρα δεν υπάρχει μέσα σ’ αυτόν· 16 επειδή, κάθε τι που υπάρχει στον κόσμο: Η επιθυμία τής σάρκας και η επιθυμία των ματιών και η αλαζονεία τού βίου, δεν είναι από τον...

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Οι βάσεις του αγιασμού
Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Οι βάσεις του αγιασμού

Προς Κολοσσαείς 3:12-25 & 4:1-5 Κεφάλαιο 3 12 Ντυθείτε, λοιπόν, ως εκλεκτοί τού Θεού, άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα οικτιρμών, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία· 13 υποφέροντας ο ένας τον άλλον, και συγχωρώντας ο ένας τον άλλον, αν κάποιος έχει παράπονο ενάντια σε κάποιον· όπως και ο Χριστός συγχώρεσε σε σας, έτσι κι εσείς. 14 Και σε...

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Περπάτημα σωτηρίας
Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Περπάτημα σωτηρίας

Κορινθίους Β’ 6:1-18 1 Καθώς, λοιπόν, είμαστε συνεργοί του, παρακαλούμε ταυτόχρονα να μη δεχθείτε μάταια τη χάρη τού Θεού· 2 (επειδή, λέει: «Σε καιρό δεκτό σε εισάκουσα, και σε ημέρα σωτηρίας σε βοήθησα»· δες, τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος, δες, τώρα είναι ημέρα σωτηρίας)· 3 μη δίνοντας κανένα πρόσκομμα σε τίποτε, για να μη επικολληθεί κάποιο...

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Σημείο Σωτηρίας η πίστη
Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Σημείο Σωτηρίας η πίστη

Κατά Μάρκον 8:10-38 10 Και ευθύς εμβάς εις το πλοίον μετά των μαθητών αυτού, ήλθεν εις τα μέρη Δαλμανουθά. 11 Και εξήλθον οι Φαρισαίοι και ήρχισαν να κάμνωσιν ερωτήσεις προς αυτόν, και εζήτουν παρ’ αυτού σημείον από του ουρανού, πειράζοντες αυτόν. 12 Τότε αναστενάξας εκ καρδίας αυτού, λέγει· Διά τι η γενεά αύτη σημείον ζητεί;...

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Προσοχή μη χάνουμε την παιδικότητα!
Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Προσοχή μη χάνουμε την παιδικότητα!

Παρασκευή 24/03/2023 1 Εν εκείνη τη ώρα ήλθον οι μαθηταί προς τον Ιησούν, λέγοντες· Τις άρα είναι μεγαλήτερος εν τη βασιλεία των ουρανών; 2 Και προσκαλέσας ο Ιησούς παιδίον, έστησεν αυτό εν τω μέσω αυτών 3 και είπεν· Αληθώς σας λέγω, εάν δεν επιστρέψητε και γείνητε ως τα παιδία, δεν θέλετε εισέλθει εις την βασιλείαν...

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Η αγάπη του Θεού, η γέννηση του Ιησού στη γη!
Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Η αγάπη του Θεού, η γέννηση του Ιησού στη γη!

Παρασκευή 23/12/2022 1 ΚΑΙ κατά τις ημέρες εκείνες βγήκε διάταγμα από τον Καίσαρα Αύγουστο να απογραφεί ολόκληρη η οικουμένη. 2 Αυτή η απογραφή [ήταν] η πρώτη [που] έγινε, όταν στη Συρία ηγεμόνευε ο Κυρήνιος. 3 Και όλοι έρχονταν για να απογράφονται· κάθε ένας στη δική του πόλη. 4 Ανέβηκε δε από τη Γαλιλαία και ο...

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Πρέπει ο κόσμος να μάθει ποιος είναι ο Σωτήρας του.
Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Πρέπει ο κόσμος να μάθει ποιος είναι ο Σωτήρας του.

Παρασκευή 28/10/2022 1 ΤΟΤΕ, έρχονται κοντά στον Ιησού οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι από τα Ιεροσόλυμα, λέγοντας: 2 Γιατί οι μαθητές σου παραβαίνουν την παράδοση των πρεσβυτέρων; Επειδή, δεν πλένουν τα χέρια τους, όταν τρώνε ψωμί. 3 Και εκείνος, απαντώντας, είπε σ’ αυτούς: Γιατί κι εσείς παραβαίνετε την εντολή τού Θεού εξαιτίας τής παράδοσής σας;...

Sermons

Δασκαλάκης Νίκος – Ζιζάνια εν μέσω σίτου!

Παρασκευή – 26/08/2022 Περικοπή: Κατά Ματθαίον 13:24-43 24 Τους παρέθεσε μια άλλη παραβολή, λέγοντας: Η βασιλεία των ουρανών ομοιώθηκε με έναν άνθρωπο, που έσπειρε στο χωράφι του καλόν σπόρο· 25 αλλά, ενώ οι άνθρωποι κοιμόνταν, ήρθε ο εχθρός του, και έσπειρε ζιζάνια ανάμεσα στο σιτάρι, και αναχώρησε. 26 Και όταν βλάστησε το χορτάρι, και έκανε...

Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Μένοντας πιστά στην εκπαίδευση του Kυρίου!

Τετάρτη – 24/08/2022 Περικοπή: Επιστολή προς Εβραίους 12:1-14 1 Κι εμείς, λοιπόν, καθώς είμαστε περικυκλωμένοι από ένα τόσο μεγάλο σύννεφο μαρτύρων, ας απορρίψουμε κάθε βάρος και την αμαρτία που εύκολα μας περιπλέκει, και ας τρέχουμε με υπομονή τον αγώνα που είναι μπροστά μας· 2 αποβλέποντας στον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή τής πίστης, ο οποίος,...

Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Η φροντίδα του Θεού, η αγάπη του Χριστού κι η μεσιτεία του Αγίου Πνεύματος!

Παρασκευή – 12/08/2022 Περικοπή: Προς Ρωμαίους 8:26-39 26 Παρόμοια, όμως, και το Πνεύμα συμβοηθάει στις ασθένειές μας· επειδή, το τι να προσευχηθούμε, καθώς πρέπει, δεν ξέρουμε, αλλά το ίδιο το Πνεύμα ικετεύει για χάρη μας με στεναγμούς αλάλητους. 27 Κι αυτός που ερευνά τις καρδιές ξέρει τι [είναι] το φρόνημα του Πνεύματος, ότι ικετεύει σύμφωνα...