Μιχάλης Δημήτρης – Πάσχων δεν ηπείλει! (4η)
Sermons

Μιχάλης Δημήτρης – Πάσχων δεν ηπείλει! (4η)

Παρασκευή – 09/05/2021 Περικοπή: Α Πέτρου 2:18-25 18 Οι δούλοι, υποτάσσεστε με κάθε φόβο στους κυρίους σας, όχι μονάχα στους αγαθούς και επιεικείς, αλλά και στους διεστραμμένους· 19 επειδή, αυτό είναι χάρη, το να υποφέρει κάποιος λύπες εξαιτίας τής συνείδησης στον Θεό, πάσχοντας άδικα. 20 Επειδή, ποια δόξα υπάρχει, αν αμαρτάνοντας και δεχόμενοι χτυπήματα υπομένετε;...

Μιχάλης Δημήτρης – Ο Χριστός κηρύττεται!
Sermons

Μιχάλης Δημήτρης – Ο Χριστός κηρύττεται!

Παρασκευή – 02/04/2021 Περικοπή: Προς Φιλιππησίους 1:1-11 1 Ο Παύλος και ο Τιμόθεος, δούλοι τού Ιησού Χριστού, σε όλους τούς αγίους τού Ιησού Χριστού, που είναι στους Φιλίππους, μαζί με τους επισκόπους και τους διακόνους· 2 είθε να είναι χάρη σε σας και ειρήνη από τον Πατέρα μας Θεό και τον Κύριο Ιησού Χριστό. 3...

Μιχάλης Δημήτρης – Ο Κύριος ελευθερώνει τους ταπεινούς!
Sermons

Μιχάλης Δημήτρης – Ο Κύριος ελευθερώνει τους ταπεινούς!

Παρασκευή – 29/01/2021 Ψαλμός 34:1-22 1 Ψαλμός τού Δαβίδ, όταν μετέβαλε τον τρόπο του μπροστά στον Αβιμέλεχ· κι εκείνος τον άφησε, και έφυγε. ΘΑ ευλογώ τον Κύριο σε κάθε στιγμή· η αίνεσή του θα είναι πάντοτε στο στόμα μου. 2 Στον Κύριο θα καυχάται η ψυχή μου· οι ταπεινοί θα ακούσουν και θα χαρούν. 3...

Μιχάλης Δημήτρης – Ο Κύριος εγείρει τους κεκυρτωμένους! (4η)
Sermons

Μιχάλης Δημήτρης – Ο Κύριος εγείρει τους κεκυρτωμένους! (4η)

Λουκάς 13:10-17 10 Εδίδασκε δε εν μιά των συναγωγών το σάββατον. 11 Και ιδού, γυνή τις είχε πνεύμα ασθενείας δεκαοκτώ έτη και ήτο συγκύπτουσα και δεν ηδύνατο παντελώς να ανακύψη. 12 Ιδών δε αυτήν ο Ιησούς, εφώναξε και είπε προς αυτήν· Γύναι, ηλευθερωμένη είσαι από της ασθενείας σου· 13 και έθεσεν επ’ αυτήν τας χείρας·...