Βραχνός Τίτος – Οι καθημερινές επιδιώξεις μας!
Sermons

Βραχνός Τίτος – Οι καθημερινές επιδιώξεις μας!

Τετάρτη 19/04/2023 11 Συ όμως, ω άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε· ζήτει δε δικαιοσύνην, ευσέβειαν, πίστιν, αγάπην, υπομονήν, πραότητα. 12 Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως· κράτει την αιώνιον ζωήν, εις την οποίαν και προσεκλήθης και ώμολόγησας την καλήν ομολογίαν ενώπιον πολλών μαρτύρων.