25 Σεπτεμβρίου 2016

Περιάλης Αντώνης – Ο διάβολος δεν μπορεί να σε βλάψει!

Περιάλης Αντώνης – Ο διάβολος δεν μπορεί να σε βλάψει!

Ομιλία Πριν Την Θεία Κοινωνία – 25/09/2016

Ιωάννου Α’ 5:18-20

18 Γνωρίζουμε ότι καθένας που έχει γεννηθεί από τον Θεό δεν αμαρτάνει· αλλ’ αυτός που γεννήθηκε από τον Θεό διαφυλάττει τον εαυτό του, και ο πονηρός δεν τον αγγίζει.
19 Γνωρίζουμε ότι είμαστε από τον Θεό· και ολόκληρος ο κόσμος είναι στην κυριαρχία τού πονηρού.
20 Ξέρουμε, όμως, ότι ο Υιός τού Θεού ήρθε, και μας έδωσε νόηση για να γνωρίζουμε τον αληθινό· και είμαστε σε ενότητα με τον αληθινό, με τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό· αυτός είναι ο αληθινός Θεός, και η αιώνια ζωή.