Κοκκινόπουλος Παναγιώτης – Έχουμε ζωντανό Ιησού Χριστό
Sermons

Κοκκινόπουλος Παναγιώτης – Έχουμε ζωντανό Ιησού Χριστό

Παρασκευή 05/05/2023 1 Αφού δε επέρασε το σάββατον, περί τα χαράγματα της πρώτης ημέρας της εβδομάδος ήλθε Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία, διά να θεωρήσωσι τον τάφον. 2 Και ιδού έγεινε σεισμός μέγας· διότι άγγελος Κυρίου καταβάς εξ ουρανού ήλθε και απεκύλισε τον λίθον από της θύρας και εκάθητο επάνω αυτού. 3 Ήτο...

Σακελλαρίου Μέμος – Πίστη μέσα στο σκοτάδι
Sermons

Σακελλαρίου Μέμος – Πίστη μέσα στο σκοτάδι

Κυριακή 30/04/2023 35 Ότε δε επλησίαζεν εις την Ιεριχώ, τυφλός τις εκάθητο παρά την οδόν ζητών· 36 ακούσας δε όχλον διαβαίνοντα, ηρώτα τι είναι τούτο. 37 Απήγγειλαν δε προς αυτόν ότι Ιησούς ο Ναζωραίος διαβαίνει. 38 Και εφώναξε λέγων· Ιησού, υιέ του Δαβίδ, ελέησόν με. 39 Και οι προπορευόμενοι επέπληττον αυτόν διά να σιωπήση· αλλ’...

Δασκαλάκης Νίκος – Θλίψη, δοκιμασία, αποκατάσταση!
Sermons

Δασκαλάκης Νίκος – Θλίψη, δοκιμασία, αποκατάσταση!

Παρασκευή 28/04/2023 1 Έλεγε δε και προς τους μαθητάς αυτού· Ήτο άνθρωπός τις πλούσιος, όστις είχεν οικονόμον, και ούτος κατηγορήθη προς αυτόν ως διασκορπίζων τα υπάρχοντα αυτού. 2 Και κράξας αυτόν, είπε προς αυτόν· Τι είναι τούτο το οποίον ακούω περί σου; δος τον λογαριασμόν της οικονομίας σου· διότι δεν θέλεις δυνηθή πλέον να ήσαι...

Βραχνός Τίτος – Οι καθημερινές επιδιώξεις μας!
Sermons

Βραχνός Τίτος – Οι καθημερινές επιδιώξεις μας!

Τετάρτη 19/04/2023 11 Συ όμως, ω άνθρωπε του Θεού, ταύτα φεύγε· ζήτει δε δικαιοσύνην, ευσέβειαν, πίστιν, αγάπην, υπομονήν, πραότητα. 12 Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως· κράτει την αιώνιον ζωήν, εις την οποίαν και προσεκλήθης και ώμολόγησας την καλήν ομολογίαν ενώπιον πολλών μαρτύρων.

Ποζιός Λουκάς – Ξερά κόκαλα!
Sermons

Ποζιός Λουκάς – Ξερά κόκαλα!

Παρασκευή 31/03/2023 1 Χείρ Κυρίου εστάθη επ’ εμέ· και με εξήγαγεν ο Κύριος διά πνεύματος και με έθεσεν εν μέσω πεδιάδος και αυτή ήτο πλήρης οστέων. 2 Και με έκαμε να διέλθω πλησίον αυτών κύκλω· και ιδού, ήσαν πολλά σφόδρα επί το πρόσωπον της πεδιάδος· και ιδού, ήσαν κατάξηρα. 3 Και είπε προς εμέ, Υιέ...

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Προσοχή μη χάνουμε την παιδικότητα!
Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Προσοχή μη χάνουμε την παιδικότητα!

Παρασκευή 24/03/2023 1 Εν εκείνη τη ώρα ήλθον οι μαθηταί προς τον Ιησούν, λέγοντες· Τις άρα είναι μεγαλήτερος εν τη βασιλεία των ουρανών; 2 Και προσκαλέσας ο Ιησούς παιδίον, έστησεν αυτό εν τω μέσω αυτών 3 και είπεν· Αληθώς σας λέγω, εάν δεν επιστρέψητε και γείνητε ως τα παιδία, δεν θέλετε εισέλθει εις την βασιλείαν...