Περιάλης Αντώνης – Αφιέρωση πρεσβυτέρου και διακόνου
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αφιέρωση πρεσβυτέρου και διακόνου

Κυριακή 07/05/2023 Πράξεις 6:1-7 1 Εν δε ταις ημέραις ταύταις, ότε επληθύνοντο οι μαθηταί, έγεινε γογγυσμός των Ελληνιστών κατά των Εβραίων, ότι αι χήραι αυτών παρεβλέποντο εν τη καθημερινή διακονία. 2 Τότε οι δώδεκα, προσκαλέσαντες το πλήθος των μαθητών, είπον· Δεν είναι πρέπον να αφήσωμεν ημείς τον λόγον του Θεού και να διακονώμεν εις τραπέζας....

Περιάλης Αντώνης – Αναστημένος Χριστός, Ζωντανή Εκκλησία!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αναστημένος Χριστός, Ζωντανή Εκκλησία!

Κυριακή 07/05/2023 5 Και τη επαύριον συνήχθησαν εις την Ιερουσαλήμ οι άρχοντες αυτών και οι πρεσβύτεροι και οι γραμματείς, 6 και Άννας ο αρχιερεύς και Καϊάφας και Ιωάννης και Αλέξανδρος και όσοι ήσαν εκ γένους αρχιερατικού. 7 Και στήσαντες αυτούς εις το μέσον, ηρώτων· Διά ποίας δυνάμεως ή διά ποίου ονόματος επράξατε τούτο σεις; 8...

Σακελλαρίου Μέμος – Πίστη μέσα στο σκοτάδι
Sermons

Σακελλαρίου Μέμος – Πίστη μέσα στο σκοτάδι

Κυριακή 30/04/2023 35 Ότε δε επλησίαζεν εις την Ιεριχώ, τυφλός τις εκάθητο παρά την οδόν ζητών· 36 ακούσας δε όχλον διαβαίνοντα, ηρώτα τι είναι τούτο. 37 Απήγγειλαν δε προς αυτόν ότι Ιησούς ο Ναζωραίος διαβαίνει. 38 Και εφώναξε λέγων· Ιησού, υιέ του Δαβίδ, ελέησόν με. 39 Και οι προπορευόμενοι επέπληττον αυτόν διά να σιωπήση· αλλ’...

Περιάλης Αντώνης – Ειρήνη υμίν!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ειρήνη υμίν!

Κυριακή 23/04/2023 32 Και είπον προς αλλήλους· Δεν εκαίετο εν υμίν η καρδία ημών, ότε ελάλει προς ημάς καθ’ οδόν και μας εξήγει τας γραφάς; 33 Και σηκωθέντες τη αυτή ώρα υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ, και εύρον συνηθροισμένους τους ένδεκα και τους μετ’ αυτών, 34 οίτινες έλεγον ότι όντως ανέστη ο Κύριος και εφάνη εις τον...

Περιάλης Αντώνης – Ο Σταυρός, η Χάρη, η Ανάσταση!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο Σταυρός, η Χάρη, η Ανάσταση!

Κυριακή 16/04/2023 Κεφάλαιο 23 33 Και ότε ήλθον εις τον τόπον τον ονομαζόμενον Κρανίον, εκεί εσταύρωσαν αυτόν και τους κακούργους, τον μεν εκ δεξιών, τον δε εξ αριστερών. 34 Ο δε Ιησούς έλεγε· Πάτερ, συγχώρησον αυτούς· διότι δεν εξεύρουσι τι πράττουσι. Διαμεριζόμενοι δε τα ιμάτια αυτού, έβαλον κλήρον. 35 Και ίστατο ο λαός θεωρών. Ενέπαιζον...

Περιάλης Αντώνης – Ευλογημένος ο ερχόμενος!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ευλογημένος ο ερχόμενος!

Κυριακή 09/04/2023 1 Και ότε επλησίασαν εις Ιεροσόλυμα και ήλθον εις Βηθφαγή προς το όρος των ελαιών, τότε ο Ιησούς απέστειλε δύο μαθητάς, 2 λέγων προς αυτούς· Υπάγετε εις την κώμην την απέναντι υμών, και ευθύς θέλετε ευρεί όνον δεδεμένην και πωλάριον μετ’ αυτής· λύσατε και φέρετέ μοι. 3 Και εάν τις σας είπη τι,...

Περιάλης Αντώνης – Θεία Κοινωνία: Διευκρινήσεις
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Θεία Κοινωνία: Διευκρινήσεις

Κυριακή 09/04/2023 – Μήνυμα πριν τη Θεία Κοινωνία 17 Ενώ δε παραγγέλλω τούτο, δεν επαινώ ότι συνέρχεσθε ουχί διά το καλήτερον αλλά διά το χειρότερον. 18 Διότι πρώτον μεν όταν συνέρχησθε εις την εκκλησίαν, ακούω ότι υπάρχουσι σχίσματα μεταξύ σας, και μέρος τι πιστεύω· 19 διότι είναι ανάγκη να υπάρχωσι και αιρέσεις μεταξύ σας, διά...

Περιάλης Αντώνης – Καλεσμένοι σε ουράνιο πανηγύρι!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Καλεσμένοι σε ουράνιο πανηγύρι!

Κυριακή 02/04/2023 11 Πάσα δε παιδεία προς μεν το παρόν δεν φαίνεται ότι είναι πρόξενος χαράς, αλλά λύπης, ύστερον όμως αποδίδει εις τους γυμνασθέντας δι’ αυτής καρπόν ειρηνικόν δικαιοσύνης. 12 Διά τούτο ανορθώσατε τας κεχαυνωμένας χείρας και τα παραλελυμένα γόνατα, 13 και κάμετε εις τους πόδας σας ευθείας οδούς, διά να μη εκτραπή το χωλόν,...

Περιάλης Αντώνης – Εμπιστοσύνη στα παράδοξα σχέδια Του!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Εμπιστοσύνη στα παράδοξα σχέδια Του!

Κυριακή 23/03/2023 1 Και ούτοι είναι οι λόγοι της επιστολής, την οποίαν Ιερεμίας ο προφήτης έστειλεν από Ιερουσαλήμ προς τους υπολοίπους των πρεσβυτέρων της αιχμαλωσίας και προς τους ιερείς και προς τους προφήτας και προς πάντα τον λαόν, τον οποίον ο Ναβουχοδονόσορ έφερεν αιχμάλωτον από Ιερουσαλήμ εις την Βαβυλώνα, 2 αφού Ιεχονίας ο βασιλεύς και...

Περιάλης Αντώνης – Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται τους “αιρετικούς”!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται τους “αιρετικούς”!

Κυριακή 19/03/2023 4 Οι μεν λοιπόν διασπαρέντες διήλθον ευαγγελιζόμενοι τον λόγον. 5 Ο δε Φίλιππος, καταβάς εις την πόλιν της Σαμαρείας, εκήρυττεν εις αυτούς τον Χριστόν. 6 Και οι όχλοι προσείχον ομοθυμαδόν εις τα λεγόμενα υπό του Φιλίππου, ακούοντες και βλέποντες τα θαύματα, τα οποία έκαμνε. 7 Διότι εκ πολλών εχόντων πνεύματα ακάθαρτα εξήρχοντο αυτά...