Περιάλης Αντώνης – Δέστε, ένα μυστήριο…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Δέστε, ένα μυστήριο…

Ά Κορινθίους 15:50-58 50 Και λέω τούτο, αδελφοί, ότι σάρκα και αίμα δεν μπορούν να κληρονομήσουν τη βασιλεία τού Θεού ούτε η φθορά κληρονομεί την αφθαρσία. 51 Δέστε, ένα μυστήριο λέω προς εσάς· όλοι μεν δεν θα κοιμηθούμε, όλοι όμως θα μεταμορφωθούμε, 52 σε μια στιγμή, σε χρόνο ανοιγοκλεισίματος του ματιού, στην έσχατη σάλπιγγα· επειδή,...

Περιάλης Αντώνης – Κύριε, βοήθειά μου και παρηγοριά μου!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Κύριε, βοήθειά μου και παρηγοριά μου!

Ψαλμός 86 1 «Προσευχή του Δαβίδ.» Κλίνον, Κύριε, το ωτίον σου· επάκουσόν μου, διότι πτωχός και πένης είμαι εγώ. 2 Φύλαξον την ψυχήν μου, διότι είμαι όσιος· συ, Θεέ μου, σώσον τον δούλον σου τον ελπίζοντα επί σε. 3 Ελέησόν με, Κύριε, διότι προς σε κράζω όλην την ημέραν. 4 Εύφρανον την ψυχήν του δούλου...

Περιάλης Αντώνης – Έργο ανακαίνισης, τα καλά και ωφέλιμα
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Έργο ανακαίνισης, τα καλά και ωφέλιμα

Προς Τίτον 3:4-9 4 Αλλ’ ότε εφανερώθη η χρηστότης και η φιλανθρωπία του Σωτήρος ημών Θεού, 5 ουχί εξ έργων δικαιοσύνης τα οποία επράξαμεν ημείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς διά λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινίσεως του Αγίου Πνεύματος, 6 το οποίον εξέχεε πλουσίως εφ’ ημάς διά Ιησού Χριστού του Σωτήρος ημών, 7 ίνα...

Περιάλης Αντώνης – Ευλογημένη εμπιστοσύνη!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ευλογημένη εμπιστοσύνη!

Ιερεμίας 17:5-14 5 Ούτω λέγει Κύριος· Επικατάρατος ο άνθρωπος, όστις ελπίζει επί άνθρωπον και κάμνει σάρκα βραχίονα αυτού και του οποίου η καρδία απομακρύνεται από του Κυρίου. 6 Διότι θέλει είσθαι ως η αγριομυρίκη εν ερήμω, και δεν θέλει ιδεί όταν έλθη το αγαθόν· αλλά θέλει κατοικεί τόπους ξηρούς εν ερήμω, γην αλμυράν και ακατοίκητον....

Περιάλης Αντώνης – Συνείδηση – Μία τούφα μωβ και μία πράσινη
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Συνείδηση – Μία τούφα μωβ και μία πράσινη

Α’ Κορινθίους 10:23-33 23 Πάντα είναι εις την εξουσίαν μου αλλά πάντα δεν συμφέρουσι· πάντα είναι εις την εξουσίαν μου, αλλά πάντα δεν οικοδομούσι. 24 Μηδείς ας ζητή το εαυτού συμφέρον, αλλ’ έκαστος τα του άλλου. 25 Παν το πωλούμενον εν τω μακελλίω τρώγετε, μηδέν εξετάζοντες διά την συνείδησιν· 26 διότι του Κυρίου είναι η...

Περιάλης Αντώνης – Ελάβομεν Πνεύμα επουράνιον…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ελάβομεν Πνεύμα επουράνιον…

Πράξεις 10:1-6 & 34-48 1 Ήτο δε τις άνθρωπος εν Καισαρεία ονόματι Κορνήλιος, εκατόνταρχος εκ του τάγματος του λεγομένου Ιταλικού, 2 ευσεβής και φοβούμενος τον Θεόν μετά παντός του οίκου αυτού, όστις και έκαμνεν ελεημοσύνας εις τον λαόν πολλάς και εδέετο του Θεού διαπαντός· 3 ούτος είδε φανερά δι’ οράματος περί την εννάτην ώραν της...

Περιάλης Αντώνης – Είδομεν το φως το αληθινόν…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Είδομεν το φως το αληθινόν…

Ιωήλ 2:21-32 21 Μη φοβού, γή· χαίρε και ευφραίνου· διότι ο Κύριος θέλει κάμει μεγαλεία. 22 Μη τρομάζετε, κτήνη της πεδιάδος· διότι αι βοσκαί της ερήμου βλαστάνουσι, διότι το δένδρον φέρει τον καρπόν αυτού, η συκή και η άμπελος εκδίδουσι την δύναμιν αυτών. 23 Και, τα τέκνα της Σιών, χαίρετε και ευφραίνεσθε εις Κύριον τον...

Περιάλης Αντώνης – Τιμή και αδελφική φροντίδα…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Τιμή και αδελφική φροντίδα…

Κυριακή 28/05/2023 12 Σας παρακαλούμεν δε, αδελφοί, να γνωρίζητε τους όσοι κοπιάζουσι μεταξύ σας και είναι προεστώτές σας εν Κυρίω και σας νουθετούσι, 13 και να τιμάτε αυτούς εν αγάπη υπερεκπερισσού διά το έργον αυτών. Ειρηνεύετε μεταξύ σας. 14 Σας παρακαλούμεν δε, αδελφοί, νουθετείτε τους ατάκτους, παρηγορείτε τους ολιγοψύχους, περιθάλπετε τους ασθενείς, μακροθυμείτε προς πάντας....

Περιάλης Αντώνης – Η φύση απεχθάνεται το κενό!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η φύση απεχθάνεται το κενό!

Κυριακή 28/05/2023 14 Και εξέβαλλε δαιμόνιον, και αυτό ήτο κωφόν· αφού δε εξήλθε το δαιμόνιον, ελάλησεν ο κωφός, και εθαύμασαν οι όχλοι. 15 Τινές όμως εξ αυτών είπον· Διά του Βεελζεβούλ του άρχοντος των δαιμονίων εκβάλλει τα δαιμόνια. 16 Άλλοι δε πειράζοντες εζήτουν παρ’ αυτού σημείον εξ ουρανού. 17 Πλην αυτός νοήσας τους διαλογισμούς αυτών,...

Περιάλης Αντώνης – Οι άρχοντες είναι ματαιότητα και ψέμα!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Οι άρχοντες είναι ματαιότητα και ψέμα!

Κυριακή 21/05/2023 1 «Εις τον πρώτον μουσικόν, διά Ιεδουθούν. Ψαλμός του Δαβίδ.» Επί τον Θεόν βεβαίως αναπαύεται η ψυχή μου· εξ αυτού πηγάζει η σωτηρία μου. 2 Αυτός βεβαίως είναι πέτρα μου και σωτηρία μου· προπύργιον μου· δεν θέλω σαλευθή πολύ. 3 Έως πότε θέλετε επιβουλεύεσθαι εναντίον ανθρώπου; σεις πάντες θέλετε φονευθή· είσθε ως τοίχος...