Περιάλης Αντώνης – Αποτελεσματική προσευχή…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αποτελεσματική προσευχή…

Κατά Λουκάν 18:1-8 1 Τους έλεγε μάλιστα και μια παραβολή για το ότι πρέπει πάντοτε να προσεύχονται, και να μη αποκάμνουν, 2 λέγοντας: Σε κάποια πόλη υπήρχε ένας κριτής, ο οποίος τον Θεό δεν φοβόταν, και άνθρωπο δεν ντρεπόταν. 3 Ήταν και μια χήρα σ’ εκείνη την πόλη· κι ερχόταν σ’ αυτόν, λέγοντας: Απόδωσε το...

Περιάλης Αντώνης – Το πιο λαμπρό και όμορφο τραγούδι!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Το πιο λαμπρό και όμορφο τραγούδι!

Άσμα ασμάτων 1:1-17 1 ΤΟ ΑΣΜΑ ΤΩΝ ΑΣΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ. 2 Ας με φιλήσει με τα φιλήματα του στόματός του. Επειδή, η αγάπη σου είναι καλύτερη παρά το κρασί. 3 Εξαιτίας τής ευωδιάς των καλών μύρων σου, το όνομά σου είναι μύρο ξεχυμένο· γι’ αυτό οι νεάνιδες σε αγαπούν. 4 Έλκυσέ με· θα τρέξουμε...

Περιάλης Αντώνης – Ποιοτική μεταμόρφωση καρδιάς!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ποιοτική μεταμόρφωση καρδιάς!

Κατα Λουκάν 6:37-45 37 Και μη κρίνετε, και δεν θα κριθείτε· και μη καταδικάζετε, και δεν θα καταδικαστείτε· συγχωρείτε, και θα συγχωρηθείτε. 38 Δίνετε, και θα σας δοθεί· καλό μέτρο, πιεσμένο, και συγκαθισμένο και υπερξεχειλιζόμενο θα δώσουν στον κόρφο σας· επειδή, με το ίδιο μέτρο με το οποίο μετράτε, θα αντιμετρηθεί σε σας. 39 Είπε,...

Περιάλης Αντώνης – Δεν ήρθε ακόμη ο καιρός;
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Δεν ήρθε ακόμη ο καιρός;

Αγγαίος 1:1-15 1 ΚΑΤΑ τον δεύτερο χρόνο τού βασιλιά Δαρείου, στον έκτο μήνα, την πρώτη ημέρα τού μήνα, έγινε λόγος τού Κυρίου διαμέσου τού προφήτη Αγγαίου προς τον Ζοροβάβελ, τον γιο τού Σαλαθιήλ, τον διοικητή τού Ιούδα, και προς τον Ιησού, τον γιο τού Ιωσεδέκ, τον μεγάλο ιερέα, λέγοντας: 2 Έτσι λέει ο Κύριος των...

Περιάλης Αντώνης – Ο Χριστός που δεν μπορεί να σου κρυφτεί!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο Χριστός που δεν μπορεί να σου κρυφτεί!

Κατά Μάρκον 7:24-30 & 8:1-9 Κεφάλαιο 7 24 Και αφού σηκώθηκε από εκεί, πήγε στα όρια της Τύρου και της Σιδώνας· και μπαίνοντας μέσα στο σπίτι, δεν ήθελε να το μάθει αυτό κανένας· δεν μπόρεσε, όμως, να κρυφτεί. 25 Επειδή, μια γυναίκα, της οποίας το κοριτσάκι είχε ακάθαρτο πνεύμα, ακούγοντας γι’ αυτόν, ήρθε και έπεσε...

Περιάλης Αντώνης – Ανάπαυση στον Ιησού!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ανάπαυση στον Ιησού!

Κατά Ματθαίον 11:25-30 & 12:1-8 Κεφάλαιο 11, Εδάφια 25-30 25 Κατά τον καιρό εκείνο, ο Ιησούς, αποκρινόμενος, είπε: Σε δοξάζω, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι αυτά τα απέκρυψες από σοφούς και συνετούς, τα αποκάλυψες όμως σε νήπια. 26 Ναι, ω Πατέρα, επειδή έτσι έγινε αρεστό μπροστά σου. 27 Όλα παραδόθηκαν από τον...

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Οι βάσεις του αγιασμού
Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Οι βάσεις του αγιασμού

Προς Κολοσσαείς 3:12-25 & 4:1-5 Κεφάλαιο 3 12 Ντυθείτε, λοιπόν, ως εκλεκτοί τού Θεού, άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα οικτιρμών, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία· 13 υποφέροντας ο ένας τον άλλον, και συγχωρώντας ο ένας τον άλλον, αν κάποιος έχει παράπονο ενάντια σε κάποιον· όπως και ο Χριστός συγχώρεσε σε σας, έτσι κι εσείς. 14 Και σε...

Περιαλής Αντώνης – Όλοι ουρλιάζουμε σαν αρκούδες…
Sermons

Περιαλής Αντώνης – Όλοι ουρλιάζουμε σαν αρκούδες…

Ησαΐας 59:1-21 1 Ιδού, η χειρ του Κυρίου δεν εσμικρύνθη, ώστε να μη δύναται να σώση, ουδέ το ωτίον αυτού εβάρυνεν, ώστε να μη δύναται να ακούση· 2 αλλ’ αι ανομίαι σας έβαλον χωρίσματα μεταξύ υμών και του Θεού υμών, και αι αμαρτίαι σας έκρυψαν το πρόσωπον αυτού από σας, διά να μη ακούη. 3...

Περιάλης Αντώνης – Πότε έρχεται η βασιλεία του Θεού;
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Πότε έρχεται η βασιλεία του Θεού;

Κατά Λουκάν 17:22-37 22 Είπε δε προς τους μαθητάς· θέλουσιν ελθεί ημέραι, ότε θέλετε επιθυμήσει να ίδητε μίαν των ημερών του Υιού του ανθρώπου, και δεν θέλετε ιδεί. 23 και θέλουσι σας ειπεί· Ιδού, εδώ είναι, ή Ιδού εκεί· μη υπάγητε μηδ’ ακολουθήσητε. 24 Διότι ως η αστραπή η αστράπτουσα εκ της υπ’ ουρανόν λάμπει...

Περιάλης Αντώνης – Αντιμετωπίζοντας τους γίγαντες!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Αντιμετωπίζοντας τους γίγαντες!

Ιησούς του Ναυή 14:6-15 6 Και προσήλθον οι υιοί Ιούδα προς τον Ιησούν εις Γάλγαλα, και είπε προς αυτόν Χάλεβ ο υιός του Ιεφοννή ο Κενεζαίος, Συ εξεύρεις τον λόγον τον οποίον ελάλησεν ο Κύριος προς τον Μωϋσήν, τον άνθρωπον του Θεού, περί εμού και σου εν Κάδης-βαρνή· 7 ήμην τεσσαράκοντα ετών ηλικίας, ότε με...