Περιάλης Αντώνης – Η Πεντηκοστή μας πόσο αυθεντική είναι; (3η)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Η Πεντηκοστή μας πόσο αυθεντική είναι; (3η)

Κυριακή – 20/06/2021 Περικοπή: Κατά Ιωάννην 7:37-39 37 Κατά δε την τελευταίαν ημέραν την μεγάλην της εορτής ίστατο ο Ιησούς και έκραξε λέγων· Εάν τις διψά, ας έρχηται προς εμέ και ας πίνη. 38 Όστις πιστεύει εις εμέ, καθώς είπεν η γραφή, ποταμοί ύδατος ζώντος θέλουσι ρεύσει εκ της κοιλίας αυτού. 39 Τούτο δε είπε...

Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Δεν είναι απλά γιορτή, είναι δύναμη! (2η)

Κυριακή – 20/06/2021 Περικοπή: Πράξεις των Αποστόλων 10:34-48 34 Τότε ο Πέτρος ανοίξας το στόμα είπεν· Επ’ αληθείας γνωρίζω ότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός, 35 αλλ’ εν παντί έθνει, όστις φοβείται αυτόν και εργάζεται δικαιοσύνην, είναι δεκτός εις αυτόν. 36 Τον λόγον, τον οποίον απέστειλε προς τους υιούς Ισραήλ ευαγγελιζόμενος ειρήνην διά Ιησού Χριστού·...

Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Το Πνεύμα το Άγιο είναι για κάθε άνθρωπο που σέβεται και αγαπά τον Θεό! (1η)

Κυριακή – 20/06/2021 Περικοπή: Πράξεις των Αποστόλων κεφ. 10 1 Ήτο δε τις άνθρωπος εν Καισαρεία ονόματι Κορνήλιος, εκατόνταρχος εκ του τάγματος του λεγομένου Ιταλικού, 2 ευσεβής και φοβούμενος τον Θεόν μετά παντός του οίκου αυτού, όστις και έκαμνεν ελεημοσύνας εις τον λαόν πολλάς και εδέετο του Θεού διαπαντός· 3 ούτος είδε φανερά δι’ οράματος...

Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Η Φωτεινήλια κι ο Άκης! (2η)

Κυριακή – 13/06/2021 Περικοπή: Κατά Μάρκον 10:13-31 13 Και του έφεραν παιδάκια, για να τα αγγίξει· οι μαθητές του, όμως, επέπλητταν εκείνους που τα έφερναν. 14 Όμως, ο Ιησούς, βλέποντας [αυτό], αγανάκτησε, και τους είπε: Αφήστε τα παιδιά να έρχονται σε μένα, και μη τα εμποδίζετε· επειδή, για τέτοιους είναι η βασιλεία τού Θεού. 15...

Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Ο Θεός στηρίζει, καλεί και ανταμείβει! (1η)

Κυριακή – 13/06/2021 Περικοπή: Βασιλέων Α’ 19:11-21 11 Και είπε: Βγες έξω, και στάσου επάνω στο βουνό, μπροστά στον Κύριο. Και να, ο Κύριος διάβαινε, και δυνατός άνεμος έσχιζε τα βουνά, και έσπαζε τους βράχους μπροστά από τον Κύριο· ο Κύριος δεν ήταν μέσα στον άνεμο· και ύστερα από τον άνεμο, σεισμός· ο Κύριος δεν...

Περιάλης Αντώνης – Γιατί αυτή η γυναίκα; (3η)
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Γιατί αυτή η γυναίκα; (3η)

Κυριακή – 06/06/2021 Περικοπή: Κατά Μάρκον 12:38-44 38 Και εάν έλθη εν τη δευτέρα φυλακή και εν τη τρίτη φυλακή έλθη και εύρη ούτω, μακάριοι είναι οι δούλοι εκείνοι. 39 Τούτο δε γινώσκετε, ότι εάν ήξευρεν ο οικοδεσπότης ποίαν ώραν ο κλέπτης έρχεται, ήθελεν αγρυπνήσει και δεν ήθελεν αφήσει να διορυχθή ο οίκος αυτού. 40...

Sermons

Περιστεράκης Γιώργος – Γρηγορούντες! (2η)

Κυριακή – 06/06/2021 Περικοπή: Περικοπή: Κατά Λουκάν 12:35-53 35 Ας ήναι αι οσφύες σας περιεζωσμέναι και οι λύχνοι καιόμενοι· 36 και σεις όμοιοι με ανθρώπους, οίτινες προσμένουσι τον κύριον αυτών, πότε θέλει επιστρέψει εκ των γάμων, διά να ανοίξωσιν ευθύς εις αυτόν όταν έλθη και κρούση. 37 Μακάριοι οι δούλοι εκείνοι, τους οποίους ελθών ο...

Sermons

Μαρτσίδης Βαγγέλης – Γνώρισε τον Αληθινό από αυτόν που Τον είδε και Τον άγγιξε! (1η)

Κυριακή – 06/06/2021 Περικοπή: Ιωάννου Α’ 1:1-10, 2:1-17 1 Εκείνο που ήταν από την αρχή, εκείνο που ακούσαμε, εκείνο που είδαμε με τα μάτια μας, εκείνο που τη θέα του κοιτάξαμε και τα χέρια μας ψηλάφησαν, για τον Λόγο τής ζωής, 2 (και η ζωή φανερώθηκε, και είδαμε και δίνουμε μαρτυρία και εξαγγέλλουμε σε σας...