Περιάλης Αντώνης – Από τον ουρανό, μάννα και κρέας!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Από τον ουρανό, μάννα και κρέας!

Έξοδος 16:1-18 1 ΚΑΙ σηκώθηκαν από την Αιλείμ· και ολόκληρη η συναγωγή των γιων Ισραήλ ήρθε στην έρημο Σιν, που είναι ανάμεσα στην Αιλείμ και το Σινά, τη 15η ημέρα τού δεύτερου μήνα, αφού βγήκαν από τη γη τής Αιγύπτου. 2 Και ολόκληρη η συναγωγή των γιων Ισραήλ γόγγυζε ενάντια στον Μωυσή και ενάντια στον...

Περιάλης Αντώνης – Μιλώντας για τη βάφτιση…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Μιλώντας για τη βάφτιση…

Κατά Ματθαίον 3:13-17 13 Τότε, ο Ιησούς έρχεται από τη Γαλιλαία στον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη, για να βαπτιστεί απ’ αυτόν. 14 Και ο Ιωάννης τον εμπόδιζε, λέγοντας: Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα, κι εσύ έρχεσαι σε μένα; 15 Απαντώντας, όμως, ο Ιησούς τού είπε: Άφησε, τώρα· επειδή, έτσι είναι πρέπον σε μας,...

Περιάλης Αντώνης – Δεν ήρθε ακόμη ο καιρός;
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Δεν ήρθε ακόμη ο καιρός;

Αγγαίος 1:1-15 1 ΚΑΤΑ τον δεύτερο χρόνο τού βασιλιά Δαρείου, στον έκτο μήνα, την πρώτη ημέρα τού μήνα, έγινε λόγος τού Κυρίου διαμέσου τού προφήτη Αγγαίου προς τον Ζοροβάβελ, τον γιο τού Σαλαθιήλ, τον διοικητή τού Ιούδα, και προς τον Ιησού, τον γιο τού Ιωσεδέκ, τον μεγάλο ιερέα, λέγοντας: 2 Έτσι λέει ο Κύριος των...

Περιάλης Αντώνης -Πικρά νερά, διδασκαλία, ευρυχωρία!
Sermons

Περιάλης Αντώνης -Πικρά νερά, διδασκαλία, ευρυχωρία!

Έξοδος 15:22-27 22 ΤΟΤΕ, ο Μωυσής σήκωσε τους Ισραηλίτες από την Ερυθρά Θάλασσα, και βγήκαν στην έρημο Σουρ· και περπατούσαν τρεις ημέρες στην έρημο, και δεν έβρισκαν νερό. 23 Και από εκεί ήρθαν στη Μερρά· δεν μπορούσαν, όμως, να πιουν από τα νερά τής Μερράς, επειδή ήσαν πικρά· γι’ αυτό και ονομάστηκε Μερρά. 24 Και...

Περιάλης Αντώνης – Προσκολλημένοι στον Ιησού…
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Προσκολλημένοι στον Ιησού…

Προς Εβραίους 12:1-2 1 Κι εμείς, λοιπόν, καθώς είμαστε περικυκλωμένοι από ένα τόσο μεγάλο σύννεφο μαρτύρων, ας απορρίψουμε κάθε βάρος και την αμαρτία που εύκολα μας περιπλέκει, και ας τρέχουμε με υπομονή τον αγώνα που είναι μπροστά μας· 2 αποβλέποντας στον Ιησού, τον αρχηγό και τελειωτή τής πίστης, ο οποίος, εξαιτίας τής χαράς που ήταν...

Περιάλης Αντώνης – Ο Χριστός που δεν μπορεί να σου κρυφτεί!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο Χριστός που δεν μπορεί να σου κρυφτεί!

Κατά Μάρκον 7:24-30 & 8:1-9 Κεφάλαιο 7 24 Και αφού σηκώθηκε από εκεί, πήγε στα όρια της Τύρου και της Σιδώνας· και μπαίνοντας μέσα στο σπίτι, δεν ήθελε να το μάθει αυτό κανένας· δεν μπόρεσε, όμως, να κρυφτεί. 25 Επειδή, μια γυναίκα, της οποίας το κοριτσάκι είχε ακάθαρτο πνεύμα, ακούγοντας γι’ αυτόν, ήρθε και έπεσε...

Περιάλης Αντώνης – Ο ύμνος της απελευθέρωσης!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ο ύμνος της απελευθέρωσης!

Έξοδος 15:1-21 1 ΤΟΤΕ, έψαλε ο Μωυσής και οι γιοι Ισραήλ τούτο το τραγούδι, προς τον Κύριο, και είπαν τα λόγια: Ας ψάλλω στον Κύριο· επειδή, δοξάστηκε με δόξα· έρριξε το άλογο και τον καβαλάρη του στη θάλασσα. 2 Ο Κύριος είναι η δύναμή μου και το τραγούδι μου, και στάθηκε η σωτηρία μου· αυτός...

Περιάλης Αντώνης – Ανάπαυση στον Ιησού!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Ανάπαυση στον Ιησού!

Κατά Ματθαίον 11:25-30 & 12:1-8 Κεφάλαιο 11, Εδάφια 25-30 25 Κατά τον καιρό εκείνο, ο Ιησούς, αποκρινόμενος, είπε: Σε δοξάζω, Πατέρα, Κύριε του ουρανού και της γης, ότι αυτά τα απέκρυψες από σοφούς και συνετούς, τα αποκάλυψες όμως σε νήπια. 26 Ναι, ω Πατέρα, επειδή έτσι έγινε αρεστό μπροστά σου. 27 Όλα παραδόθηκαν από τον...

Περιάλης Αντώνης – Όταν σχίζεται η θάλασσα!
Sermons

Περιάλης Αντώνης – Όταν σχίζεται η θάλασσα!

Έξοδος 14:10-31 10 Και ότε επλησίασεν ο Φαραώ, οι υιοί Ισραήλ ύψωσαν τους οφθαλμούς αυτών, και ιδού, οι Αιγύπτιοι ήρχοντο οπίσω αυτών· και εφοβήθησαν σφόδρα· και ανεβόησαν οι υιοί Ισραήλ προς τον Κύριον. 11 Και είπον προς τον Μωϋσήν, Διότι δεν ήσαν μνήματα εν Αιγύπτω, εξήγαγες ημάς διά να αποθάνωμεν εν τη ερήμω; Διά τι...

Περιαλής Αντώνης – Όλοι ουρλιάζουμε σαν αρκούδες…
Sermons

Περιαλής Αντώνης – Όλοι ουρλιάζουμε σαν αρκούδες…

Ησαΐας 59:1-21 1 Ιδού, η χειρ του Κυρίου δεν εσμικρύνθη, ώστε να μη δύναται να σώση, ουδέ το ωτίον αυτού εβάρυνεν, ώστε να μη δύναται να ακούση· 2 αλλ’ αι ανομίαι σας έβαλον χωρίσματα μεταξύ υμών και του Θεού υμών, και αι αμαρτίαι σας έκρυψαν το πρόσωπον αυτού από σας, διά να μη ακούη. 3...