30 Νοεμβρίου 2016

Περιάλης Αντώνης – Παιδιά και Γονείς…

Περιάλης Αντώνης – Παιδιά και Γονείς…

Ομιλία Πριν Την Θεία Κοινωνία – 20/11/2016

Προς Κολοσσαείς 3:20

20 Τα παιδιά, υπακούτε στους γονείς, σε όλα· επειδή, αυτό είναι ευάρεστο στον Κύριο.