16 Ιανουαρίου 2019

Περιάλης Αντώνης – Ο πλούτος της δόξας της κληρονομιάς! (Μάθημα 3ο)

Περιάλης Αντώνης – Ο πλούτος της δόξας της κληρονομιάς! (Μάθημα 3ο)

Τετάρτη – 16/01/2019

Σειρά Μαθημάτων – Προς Εφεσίους 1:15-23 (Μάθημα 3ο)

15 Γι’ αυτό, και εγώ, όταν άκουσα την πίστη σας στον Kύριο Iησού, και την αγάπη σε όλους τούς αγίους,
16 δεν παύω να ευχαριστώ τον Θεό για σας, αναφέροντας εσάς στις προσευχές μου·
17 προκειμένου, ο Θεός τού Kυρίου μας Iησού Xριστού, ο Πατέρας τής δόξας, να σας δώσει πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης, σε επίγνωσή του·
18 ώστε να φωτιστούν τα μάτια τού νου σας, στο να γνωρίσετε ποια είναι η ελπίδα τής πρόσκλησής του, και ποιος ο πλούτος τής δόξας τής κληρονομιάς του στους αγίους·
19 και ποιο είναι το υπερβολικό μέγεθος της δύναμής του σε μας που πιστεύουμε, σύμφωνα με την ενέργεια της κυρίαρχης εξουσίας τής δύναμής του·
20 την οποία ενέργησε στον Xριστό, καθώς τον ανέστησε από τους νεκρούς· και τον κάθισε στα δεξιά του στα επουράνια,
21 πιο πάνω από κάθε αρχή και εξουσία, και δύναμη και κυριότητα, και κάθε όνομα που ονομάζεται, όχι μονάχα σε τούτο τον αιώνα, αλλά και στον μέλλοντα·
22 και υπέταξε τα πάντα κάτω από τα πόδια του· και τον έδωσε ως κεφαλή πιο πάνω από όλους στην εκκλησία,
23 η οποία είναι το σώμα του, το πλήρωμα εκείνου που, σε όλα, γεμίζει με πληρότητα τα πάντα.